Ciri Ciri Wahabi

AQIDAH
1. Membagi Tauhid menjadi 3 bagian yaitu:

(a). Tauhid Rububiyyah: Dengan tauhid ini, mereka mengatakan bahwa kaum musyrik Mekah dan orang-orang kafir juga mempunyai tauhid.
(b). Tauhid Uluhiyyah: Dengan tauhid ini, mereka menafikan tauhid umat Islam yang bertawassul, beristigathah dan bertabarruk sedangkan ketiga-tiga perkara tersebut diterima oleh jumhur ulama‟ Islam khasnya ulama‟ empat Imam madzhab.
(c.) Tauhid Asma’ dan Sifat: Tauhid versi mereka ini bisa menjerumuskan umat islam ke lembah tashbih dan tajsim kepada Alloh Subhanahu wa Ta’ala seperti:

Menterjemahkan istiwa’ sebagai bersemayam/bersila
Merterjemahkan yad sebagai tangan
Menterjemahkan wajh sebagai muka
Menisbahkan jihah (arah) kepada Allah (arah atas – jihah ulya)
Menterjemah janb sebagai lambung/rusuk
Menterjemah nuzul sebagai turun dengan dzat
Menterjemah saq sebagai betis
Menterjemah ashabi’ sebagai jari-jari, dll
Menyatakan bahawa Allah SWT mempunyai “surah” atau rupa
Menambah bi dzatihi haqiqatan [dengan dzat secara hakikat] di akhir setiap ayat-ayat mutashabihat

2. Memahami ayat-ayat mutashabihat secara zhahir tanpa penjelasan terperinci dari ulama-ulama yang mu’tabar
3. Menolak asy-Sya’irah dan al-Maturidiyah yang merupakan ulama’ Islam dalam perkara Aqidah yang diikuti mayoritas umat islam
4. Sering mengkrititik asy-Sya’irah bahkan sehingga mengkafirkan asy-Sya’irah.
5. Menyamakan asy-Sya’irah dengan Mu’tazilah dan Jahmiyyah atau Mu’aththilah dalam perkara mutashabihat.
6. Menolak dan menganggap tauhid sifat 20 sebagai satu konsep yang bersumberkanfalsafah Yunani dan Greek.
7. Berselindung di sebalik mazhab Salaf.
8. Golongan mereka ini dikenal sebagai al-Hasyawiyyah, al-Musyabbihah, al-
Mujassimah atau al-Jahwiyyah dikalangan ulama’ Ahli Sunnah wal Jama’ah.
9. Sering menuduh bahwa Abu Hasan Al-Asy’ari telah kembali ke mazhab Salaf setelah bertaubat dari mazhab asy-Sya’irah. Menuduh ulama’ asy-Sya’irah tidak betul-betul memahami faham Abu Hasan Al-Asy’ari.
10. Menolak ta’wil dalam bab Mutashabihat.

11. Sering menuduh bahwa mayoritas umat Islam telah jatuh kepada perbuatan syirik.
12. Menuduh bahwa amalan memuliakan Rasulullah Shollallohu ‘alaihi wa sallam [membaca maulid dll] membawa kepada perbuatan syirik.
13. Tidak mengambil pelajaran sejarah para anbiya’, ulama’ dan sholihin dengan
dalih menghindari syirik.
14. Pemahaman yang salah tentang makna syirik, sehingga mudah menghukumi orang sebagai pelaku syirik.
15. Menolak tawassul, tabarruk dan istighathah dengan para anbiya’ serta sholihin.
16. Mengganggap tawassul, tabarruk dan istighathah sebagai cabang-cabang syirik.
17. Memandang remeh karamah para wali [auliya’].
18. Menyatakan bahwa ibu bapa dan datuk Rasulullah Shollallohu ‘alaihi wa sallam tidak selamat dari adzab api neraka.
19. Mengharamkan mengucap “radhiallahu ‘anha” untuk ibu Rosulullah Shollallohu ‘alaihi wa sallam, Sayyidatuna Aminah.
SIKAP
1. Sering membid’ahkan amalan umat Islam bahkan sampai ke tahap mengkafirkan
mereka.
2. Mengganggap diri sebagai mujtahid atau berlagak sepertinya (walaupun tidak layak).
3. Sering mengambil hukum secara langsung dari al-Qur’an dan hadits (walaupun tidak layak).
4. Sering memtertawakan dan meremehkan ulama’ pondok dan golongan agama yang lain.
5. Ayat-ayat al-Qur’an dan Hadits yang ditujukan kepada orang kafir sering ditafsir ke atas orang Islam.
6. Memaksa orang lain berpegang dengan pendapat mereka walaupun pendapat itu syaz (janggal).

HADITS

1. Menolak beramal dengan hadis dho’if.
2. Penilaian hadits yang tidak sama dengan penilaian ulama’ hadits yang lain.
3. Mengagungkan Nasiruddin al-Albani di dalam bidang ini [walaupun beliau tidak
mempunyai sanad bagi menyatakan siapakah guru-guru beliau dalam bidang hadits.
[Bahkan mayoritas muslim mengetahui bahwa beliau tidak mempunyai guru dalam bidang hadits dan diketahui bahawa beliau belajar hadits secara sendiri dan ilmu jarh dan ta’dil beliau adalah mengikut Imam al-Dhahabi].
4. Sering menganggap hadits dho’if sebagai hadits mawdhu’ [mereka mengumpulkan hadits dho’if dan palsu di dalam satu kitab atau bab seolah-olah kedua-dua kategori hadits tersebut adalah sama]
5. Pembahasan hanya kepada sanad dan matan hadits, dan bukan pada makna hadits. Oleh karena itu, pebedaan pemahaman ulama’ [syawahid] dikesampingkan.
QUR’AN

1. Menganggap tajwid sebagai ilmu yang menyusahkan dan tidak perlu (Sebagian Wahabi indonesia yang jahil)

FIQH

1. Menolak mengikuti madzhab imam-imam yang empat; pada hakikatnya
mereka bermadzhab “TANPA MADZHAB”
2. Mencampuradukkan amalan empat mazhab dan pendapat-pendapat lain sehingga membawa kepada talfiq [mengambil yang disukai] haram
3. Memandang amalan bertaqlid sebagai bid’ah; mereka mengklaim dirinya berittiba’
4. Sering mengungkit dan mempermasalahkan soal-soal khilafiyyah
5. Sering menggunakan dakwaan ijma’ ulama dalam masalah khilafiyyah
6. Menganggap apa yang mereka amalkan adalah sunnah dan pendapat pihak lain adalah Bid’ah
7. Sering menuduh orang yang bermadzhab sebagai ta’assub [fanatik] mazhab
8. Salah faham makna bid‟ah yang menyebabkan mereka mudah membid‟ahkan orang lain
9. Mempromosikan madzhab fiqh baru yang dinamakan sebagai Fiqh al-Taysir, Fiqh al-Dalil, Fiqh Musoffa, dll [yang jelas keluar daripada fiqh empat mazhab]
10. Sering mewar-warkan agar hukum ahkam fiqh dipermudahkan dengan menggunakan hadis “Yassiru wa la tu’assiru, farrihu wa la tunaffiru”
11. Sering mengatakan bahwa fiqh empat madzhab telah ketinggalan zaman
NAJIS

1. Sebagian mereka sering mempermasalahkan dalil akan kedudukan babi sebagai najis mughallazhah
2. Menyatakan bahwa bulu babi itu tidak najis karena tidak ada darah yang mengalir.
WUDHU’

1. Tidak menerima konsep air musta’mal
2. Bersentuhan lelaki dan perempuan tidak membatalkan wudhu’
3. Membasuh kedua belah telinga dengan air basuhan rambut dan tidak dengan air yang baru.
ADZAN

1. Adzan Juma’at sekali; adzan kedua ditolak

SHALAT

1. Mempromosikan “Sifat Shalat Nabi Shollallohu ‘alaihi wa sallam‟, dengan alasan kononnya shalat berdasarkan fiqh madzhab adalah bukan sifat shalat Nabi yang benar
2. Menganggap melafazhkan kalimat “usholli” sebagai bid’ah.
3. Berdiri dengan kedua kaki mengangkang.
4. Tidak membaca “Basmalah‟ secara jahar.
5. Menggangkat tangan sewaktu takbir sejajar bahu atau di depan dada.
6. Meletakkan tangan di atas dada sewaktu qiyam.
7. Menganggap perbedaan antara lelaki dan perempuan dalam shalat sebagai perkara bid‟ah (sebagian Wahabiyyah Indonesia yang jahil).
8. Menganggap qunut Subuh sebagai bid’ah.
9. Menggangap penambahan “wa bihamdihi” pada tasbih ruku’ dan sujud adalah bid’ah.
10. Menganggap mengusap muka selepas shalat sebagai bid’ah.
11. Shalat tarawih hanya 8 rakaat; mereka juga mengatakan shalat tarawih itu
sebenarnya adalah shalat malam (shalatul-lail) seperti pada malam-malam lainnya
12. Dzikir jahr di antara rakaat-rakaat shalat tarawih dianggap bid’ah.
13. Tidak ada qadha’ bagi shalat yang sengaja ditinggalkan.
14. Menganggap amalan bersalaman selepas shalat adalah bid’ah.
15. Menggangap lafazh sayyidina (taswid) dalam shalat sebagai bid’ah.
16. Menggerak-gerakkan jari sewaktu tasyahud awal dan akhir.
17. Boleh jama’ dan qashar walaupun kurang dari dua marhalah.
18. Memakai sarung atau celana setengah betis untuk menghindari isbal.
19. Menolak shalat sunnat qabliyyah sebelum Juma’at
20. Menjama’ shalat sepanjang semester pengajian, karena mereka berada di landasan Fisabilillah
DO’A, DZIKIR DAN BACAAN AL-QUR’AN
1. Menggangap do’a berjama’ah selepas shalat sebagai bid’ah.
2. Menganggap dzikir dan wirid berjama’ah sebagai bid’ah.
3. Mengatakan bahwa membaca “Sodaqallahul ‘azhim” selepas bacaan al-Qur’an adalah Bid’ah.
4. Menyatakan bahwa do’a, dzikir dan shalawat yang tidak ada dalam al-Qur’an dan Hadits sebagai bid’ah. Sebagai contoh mereka menolak Dala’il al-Khairat, Shalawat al-Syifa‟, al-Munjiyah, al-Fatih, Nur al-Anwar, al-Taj, dll.
5. Menganggap amalan bacaan Yasin pada malam Jum’at sebagai bid’ah yang haram.
6. Mengatakan bahwa sedekah atau pahala tidak sampai kepada orang yang telah wafat.
7. Mengganggap penggunaan tasbih adalah bid’ah.
8. Mengganggap zikir dengan bilangan tertentu seperti 1000 (seribu), 10,000 (sepuluh ribu), dll sebagai bid’ah.
9. Menolak amalan ruqiyyah syar’iyah dalam pengobatan Islam seperti wafa‟, azimat, dll.
10. Menolak dzikir isim mufrad: Allah Allah.
11. Melihat bacaan Yasin pada malam nisfu Sya’ban sebagai bid’ah yang haram.
12. Sering menafikan dan memperselisihkan keistimewaan bulan Rajab dan Sya’ban.
13. Sering mengkritik keutamaan malam Nisfu Sya’ban.
14. Mengangkat tangan sewaktu berdoa’ adalah bid’ah.
15. Mempermasalahkan kedudukan shalat sunat tasbih.

PENGURUSAN JENAZAH DAN KUBUR

1. Menganggap amalan menziarahi maqam Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, para anbiya’, awliya’, ulama’ dan sholihin sebagai bid’ah dan shalat tidak boleh dijama’ atau qasar dalam ziarah seperti ini.
2. Mengharamkan wanita menziarahi kubur.
3. Menganggap talqin sebagai bid’ah.
4. Mengganggap amalan tahlil dan bacaan Yasin bagi kenduri arwah sebagai bid’ah yang haram.
5. Tidak membaca do’a selepas shalat jenazah.
6. Sebagian ulama’ mereka menyeru agar Maqam Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dikeluarkan dari masjid nabawi atas alasan menjauhkan umat Islam dari syirik
7. Menganggap kubur yang bersebelahan dengan masjid adalah bid’ah yang haram
8. Do’a dan bacaan al-Quran di perkuburan dianggap sebagai bid’ah.
MUNAKAHAT [PERNIKAHAN]

1. Talak tiga (3) dalam satu majlis adalah talak satu (1)

MAJLIS SAMBUTAN BERAMAI-RAMAI

1. Menolak peringatan Maulid Nabi; bahkan menyamakan sambutan Mawlid Nabi dengan perayaan kristen bagi Nabi Isa as.
2. Menolak amalan marhaban para habaib
3. Menolak amalan barzanji.
4. Berdiri ketika bacaan maulid adalah bid’ah
5. Menolak peringatan Isra’ Mi’raj, dll.

HAJI DAN UMRAH

1. Mencoba untuk memindahkan “Maqam Ibrahim as.” namun usaha tersebut telah digagalkan oleh al-Marhum Sheikh Mutawalli Sha’rawi saat beliau menemuhi Raja Faisal ketika itu.
2. Menghilangkan tanda telaga zam-zam
3. Mengubah tempat sa’i di antara Sofa dan Marwah yang mendapat tentangan ulama’ Islam dari seluruh dunia

PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

1. Maraknya para professional yang bertitle LC menjadi “ustadz-ustadz‟ mereka (di Indonesia)
2. Ulama-ulama yang sering menjadi rujukan mereka adalah:
a. Ibnu Taymiyyah al-Harrani
b. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah
c. Muhammad bin Abdul Wahhab
d. Sheihk Abdul Aziz bin Baz
e. Nasiruddin al-Albani
f. Sheikh Sholeh al-Utsaimin
g. Sheikh Sholeh al-Fawzan
h. Adz-Dzahabi dll.

3. Sering mendakwahkan untuk kembali kepada al-Qura’an dan Hadits (tanpa menyebut para ulama’, sedangkan al-Qura’n dan Hadits sampai kepada umat Islam melalui para ulama’ dan para ulama’ juga lah yang memelihara dan menjabarkan kandungan al-Qur’an dan Hadits untuk umat ini)
4. Sering mengkritik Imam al-Ghazali dan kitab “Ihya’ Ulumuddin”

PENGKHIANATAN MEREKA KEPADA UMAT ISLAM

1. Bersekutu dengan Inggris dalam menjatuhkan kerajaan Islam Turki Utsmaniyyah
2. Melakukan perubahan kepada kitab-kitab ulama’ yang tidak sehaluan dengan mereka
3. Banyak ulama’ dan umat Islam dibunuh sewaktu kebangkitan mereka di timur tengah
4. Memusnahkan sebagian besar peninggalan sejarah Islam seperti tempat lahir Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, meratakan maqam al-Baqi’ dan al-Ma’la [makam para isteri Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam di Baqi’, Madinah dan Ma’la, Mekah], tempat lahir Sayyiduna Abu Bakar dll, dengan hujjah tempat tersebut bisa membawa kepada syirik.
5. Di Indonesia, sebagian mereka dalu dikenali sebagai Kaum Muda atau Mudah [karena hukum fiqh mereka yang mudah, ia merupakan bentuk ketaatan bercampur dengan kehendak hawa nafsu].

TASAWWUF DAN THARIQAT

1. Sering mengkritik aliran Sufisme dan kitab-kitab sufi yang mu’tabar
2. Sufiyyah dianggap sebagai kesamaan dengan ajaran Budha dan Nasrani
3. Tidak dapat membedakan antara amalan sufi yang benar dan amalan bathiniyyah yang sesat.

Wallahu a’lam bish-Showab wal hadi ila sabilil haq.

22 komentar:

IRCHAM mengatakan...

APAKAH SAYA "WAHABI"?saya tidak membaca qunut saat sholat subuh,setiap sholat saya berniat hanya karena Alloh kemudian membaca ta'awudz & basmallah sya ucapkan tidak keras(sya tdk membaca usholli),sya melarang istri sya ziarah kubur,sya merokok,sya sholat tarawih 8rakaat.Dalam beribadah saya berpedoman kepada Al Quran & hadist..setiap perkataan Kyai/Ulama saya cek kebenarannya apakah sesuai dgn Al Quran & Hadist.Saya berpendapat "SEMUA IBADAH ITU HARAM KECUALI YG DIPERINTAHKAN ALLOH"..sholat,bekerja,baik kepada sesama,baik kepada orangtua,membaca sholawat/mendoakan Nabi Muhammad dll semuanya ibadah karena ada perintah Nya,Tidak masalah buat saya..anda/yg mengaku ahlus sunnah wal jamaah menganggap sya sesat,karena saya beribadah hanya karena Alloh,Saya cuma mohon ampun kepada Alloh apabila selama ini ibadah yg sya lakukan salah dan sya memohon petunjuk&hidayah Nya ( melalui anda/sesama muslim lain) atau dgn jalan Alloh yg lainnya agar sya bisa beribadah kepada Alloh dgn sebenar2nya.maaf bertele2..Kesimpulannya: anda sebagai muslim lebih jelek daripada muslim (aliran wahabi) bahkan mungkin dari orang kafir ..NA'UDZUBILLAHIMINDZALIK

Zakaria tajuddien mengatakan...

kok mirip2 muhammaddyah?

Anonim mengatakan...

salahnya dimana wahabi itu?

Anonim mengatakan...

sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan tentang wahabi. karena mereka hidup dalam ranah pemahaman masing2. jika kita merasa tidak ada kecocokan, maka lebih baik kita menjalani apa yang menjadi keyakinan kita. toh tidak ada jaminan bahwa kita yang bukan wahabi akan masuk surga sementara mereka akan masuk neraka. kita sama2 beramal hanya untuk Allah. maka kembalikan semua kepada Allah.

mas duki mengatakan...

benarkah sejauh itu perbedaan nya???aneh

mas duki mengatakan...

benarkah sejauh itu perbedaan nya???aneh

hery kawantoro mengatakan...

wahabi tidak identik dgn muhammadiyah,apalagi dgn nahdaul ulama (nu),sedangkan nu dan muhammadiyah sama2 merujuk kpd ahlusunah wal jamaah.
sepakterjang wahabi dan cabang2nya (kalau ada) hrs diwaspadai dan dicegah. atau tetap dilakukan dialog penyelarasan dan meluruskan kembali kepada ajaran islam yg benar. Islam itu sejuk dan menyejukkan bukan sebaliknya garang dan cenderung meneror. wassalam

Anonim mengatakan...

Buat penulis sendiri apa yang anda sumbangkan buat islam? Selain provokasi?

Anonim mengatakan...

Kan emang benar menambah AMaln ibadah yg tdk Ada diperinahkan Alloh Dan nabiny bid'ah. Yg nulis artikel ini kykny lbh ngerti islm Dr pada nabi SAW.

izza mengatakan...

mohon dicek dulu yang bid'ah mana dan yg enggak yg mna.,
cocokkan dengan hadits yang shohih!!

ABU ABHIL mengatakan...

Saya makin bingung dengan penjabaran anda jangan jangan anda penyusup.

sulthan al zaki mengatakan...

Perpecahan karena perbedaan itu kelemaha islam. Mari bersatu. Kuatkan persatuaan umat islam' sampingkan perbedaan. InsyaAloh islam kembali berjaya. Abu bakar asyidik berkata : selama mereka melakukan solat,zakat,dan tidak keluar syariat islam. Mereka saudarah.

Anonim mengatakan...

Kalau 'wahabi seperti yg dituliskan diatas.... saya lebih memilih menjadi 'wahabi' daripada yg anda mrnentang wahabi.... diluar individu di kalangan wahabi yg berbuatdisa (membunuh dll). Islam sprt yg dicontohkan wahabi malah lbh baik drpd musrik menekutukan Allaah dng bangunan, situs sejarah, ulama besar, dan lainnya....
Apakah tidak afa kemungkinan yg "kesesatannya sprt anak panah dr busur" adalah kelompok yg memusuhi wahabi....
Entahlah... yg pintar pintar yg bisa menjaeab. tapi sampai kalimat terakhir yg saya baca dr tulisan duatas membuat saya merasa 'wahabi' lebih bisa saya terima...
Maaf saudaraku....

Rama Libra mengatakan...

Org yg nulis artikel ini adlh provokator dan dangkal ilmunya. Dan ini menunjukan ente penulis sbg ahlul bid'ah yg gak mw di salahkan..
Eh klo mau menyalahkan muslim lain pke dalil donkz, jgn nulis tanpa dsr gt. Anak SD pun bs nulis ky gt boss. Ente ahlul bid'ah, jd ga usah nyangkal boss!!!

Anonim mengatakan...

Beda Om sama Muhammadiyah. Jauh banget bedanya.

abdillah mengatakan...

Wah, Қӛlӛύ wahabi seperti yang anda tuduhkan itu, maka saya akan memilih wahabi saja, krn keliatannya mereka lebih takut kepada ALLAH

Aghoz Mario Kho mengatakan...

Saudaraku seumat yang saya cintai, artikel ini bertujuan untuk memberi informasi guna mengantisipasi masuknya golongan wahabi diantara kita. Jangan salah paham, silahkan buka sejarahnya di http://notifikasiku.blogspot.com/2012/02/sejarah-dan-ciri-ciri-aliran-wahabi.html?m=1
Jika anda punyai fikiran "SEMUA IBADAH ITU HARAM KECUALI YG DIPERINTAHKAN ALLOH", hati-hati ini juga salah satu ciri-ciri pemahaman wahabi. Peringatan isro' mi'roj, maulid nabi, yasinan, ziarah kubur yang menjadi tradisi umat muslim dari jaman dulu, ini pun diharamkan oleh kaum wahabi, karena menurut mereka yang demikian tidak tertulis dalam hadits, padahal itu baik.
Fatwa-fatwa kaum Salafi & Wahabi sebagaimana telah dibahas diatas, sangat berbahaya bagi persatuan dan kebersamaan umat Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Bukan Cuma itu, bahkan paham ini penulis anggap sebagai paham yang mengandung penyimpangan di dalam aqidah Ahlussunnah Wal-Jama’ah yang diyakini oleh mayoritas ulama dari zaman ke zaman.

Saya sangat menyayangkan admin yang posting artikel ini tidak menjawab pertanyaan" yang dilontarkan komentator, padahal ini dapat menimbulkan kesalahpahaman. Saya bukanlah ahli agama, tapi saya terketuk hatinya untuk menjawab semampu saya. Mudah-mudahan dapat memberi sedikit pencerahan.

Aghoz Mario Kho mengatakan...

Saudaraku seumat yang saya cintai, artikel ini bertujuan untuk memberi informasi guna mengantisipasi masuknya golongan wahabi diantara kita. Jangan salah paham, silahkan buka sejarahnya di http://notifikasiku.blogspot.com/2012/02/sejarah-dan-ciri-ciri-aliran-wahabi.html?m=1
Jika anda punyai fikiran "SEMUA IBADAH ITU HARAM KECUALI YG DIPERINTAHKAN ALLOH", hati-hati ini juga salah satu ciri-ciri pemahaman wahabi. Peringatan isro' mi'roj, maulid nabi, yasinan, ziarah kubur yang menjadi tradisi umat muslim dari jaman dulu, ini pun diharamkan oleh kaum wahabi, karena menurut mereka yang demikian tidak tertulis dalam hadits, padahal itu baik.
Fatwa-fatwa kaum Salafi & Wahabi sebagaimana telah dibahas diatas, sangat berbahaya bagi persatuan dan kebersamaan umat Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Bukan Cuma itu, bahkan paham ini penulis anggap sebagai paham yang mengandung penyimpangan di dalam aqidah Ahlussunnah Wal-Jama’ah yang diyakini oleh mayoritas ulama dari zaman ke zaman.

Saya sangat menyayangkan admin yang posting artikel ini tidak menjawab pertanyaan" yang dilontarkan komentator, padahal ini dapat menimbulkan kesalahpahaman. Saya bukanlah ahli agama, tapi saya terketuk hatinya untuk menjawab semampu saya. Mudah-mudahan dapat memberi sedikit pencerahan.

Anonim mengatakan...

menjelaskan ciri-ciri wahabi yang seabrek itu, terkesan gebyah uyah /generalisasi (menyamaratakan), bahwa semua yang memiliki sifat2spt itu dianggap sbg wahabi. sebuah pemikiran konyol dan kesesatan berfikir, dpt menyesatkan banyak orang, menimbulkan fitnah. Mari belajar lg, agar tdk mudah menghakimi dan memvonis. Adzan jumat 1 kali, tdk qunut subuh, bismilah dibaca sirr, tarawih 8 rekaat, tdk solat tasbih, dll spt ditulis di atas, pendpt2 ini sdh ada sblm lahirnya "wahabi", bahkan ada dalam fiqh 4 madzhab yg dianut oleh org yg mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Sekali lagi, mari belajar ngaji lagi, jgn menebar fitnah kpd sesama muslim. mari berusaha masuk surga bersama, jangan mengkalping surganya Allah

Yazid mengatakan...

Salahnya wahabi sbgmn disebut oleh penulis adlh krn tidak sama dgn penulis. So, dlm hal ini (berdasar artikel ini), siapa ya yg menjelek2kan gol lain? Siapa yg sdh mengkafirkan gol lain? Siapa yg menganggap dirinya paling benar & yg beda dgn dirinya? Yg nulis, atau yg ditulis?
Waspada kawan... Mencari kebenaran memang harus. Menjalankan yg kita yakini semestinya memang mjd prioritas.
Tp BUKAN dg menyebarkan kebencian kpd sesama muslim, meski dr golongan yg beda.

Budi Pratama mengatakan...

wahabi ??? lihat saja arab saudi.. mobil polisi nya saja sudah ber logo kan segitiga. itu sudah jawaban jelas jika anda memahami dan ber ideologi.

Assalamah.

Anonim mengatakan...

Salahnya wahabi tidak berguru yang bersanad-bersambungan dg Nabi.(cuma andalin internet ato buku, yg jelas2 tidak mengenal sapa penulisnya) .. Menafsirkan Al Qur'an kehendak hatinya.(para sahabat aja berguru sama Rasulullah)
Hadis ceplakan / copypasted dianggap bukan bid'ah..
Wahabi kawannya kafir yahudi (lirik mesjidil Al aqsa), inggris, dan usa.
Wahabi muncul dari negeri najd
#“Sebahagian dari hadis fitnah juga ialah sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, al-Tirmidzi bahawa Baginda SAW bersabda : “Ya Allah berkatilah negeri Syams kami, Ya Allah berkatilah negeri Yaman kami. Para sahabat bertanya : “Wahai Rasulullah : (Bagaimana) dengan negeri Najd kami? Baginda SAW lalu bersabda : Ya Allah berkatilah negeri Syams kami, Ya Allah berkatilah negeri Yaman kami. Dan baginda bersabda pada kali yang ketiga : “Disana (Najad) berlakunya gempa bumi (kegoncangan) timbulnya pelbagai fitnah, dan disana juga munculnya tanduk syaitan.”

Poskan Komentar

Mohon jangan berkomentar memakai kata SARA,Kotor ataupun SPAM.

Mohon Jangan Menggunakan ANONYM,apabila anda tidak mengikuti peraturan ini saya akan menghapus komentar anda tanpa membacanya terlebih dahulu.
Pilihlah Name/URL lalu isi dengan nama anda (URL bisa anda kosongkan atau isi dengan URL http://wahabivssunni.blogspot.com/ saja apabila anda tidak memiliki blog atau website.
Terima kasih sudah berkunjung dan menyempatkan berkomentar,wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Design by Faham Wahabi Visit Original Post Ahlus Sunnah Wal Jama'ah