Ciri Ciri Wahabi

AQIDAH
1. Membagi Tauhid menjadi 3 bagian yaitu:

(a). Tauhid Rububiyyah: Dengan tauhid ini, mereka mengatakan bahwa kaum musyrik Mekah dan orang-orang kafir juga mempunyai tauhid.
(b). Tauhid Uluhiyyah: Dengan tauhid ini, mereka menafikan tauhid umat Islam yang bertawassul, beristigathah dan bertabarruk sedangkan ketiga-tiga perkara tersebut diterima oleh jumhur ulama‟ Islam khasnya ulama‟ empat Imam madzhab.
(c.) Tauhid Asma’ dan Sifat: Tauhid versi mereka ini bisa menjerumuskan umat islam ke lembah tashbih dan tajsim kepada Alloh Subhanahu wa Ta’ala seperti:

Menterjemahkan istiwa’ sebagai bersemayam/bersila
Merterjemahkan yad sebagai tangan
Menterjemahkan wajh sebagai muka
Menisbahkan jihah (arah) kepada Allah (arah atas – jihah ulya)
Menterjemah janb sebagai lambung/rusuk
Menterjemah nuzul sebagai turun dengan dzat
Menterjemah saq sebagai betis
Menterjemah ashabi’ sebagai jari-jari, dll
Menyatakan bahawa Allah SWT mempunyai “surah” atau rupa
Menambah bi dzatihi haqiqatan [dengan dzat secara hakikat] di akhir setiap ayat-ayat mutashabihat

2. Memahami ayat-ayat mutashabihat secara zhahir tanpa penjelasan terperinci dari ulama-ulama yang mu’tabar
3. Menolak asy-Sya’irah dan al-Maturidiyah yang merupakan ulama’ Islam dalam perkara Aqidah yang diikuti mayoritas umat islam
4. Sering mengkrititik asy-Sya’irah bahkan sehingga mengkafirkan asy-Sya’irah.
5. Menyamakan asy-Sya’irah dengan Mu’tazilah dan Jahmiyyah atau Mu’aththilah dalam perkara mutashabihat.
6. Menolak dan menganggap tauhid sifat 20 sebagai satu konsep yang bersumberkanfalsafah Yunani dan Greek.
7. Berselindung di sebalik mazhab Salaf.
8. Golongan mereka ini dikenal sebagai al-Hasyawiyyah, al-Musyabbihah, al-
Mujassimah atau al-Jahwiyyah dikalangan ulama’ Ahli Sunnah wal Jama’ah.
9. Sering menuduh bahwa Abu Hasan Al-Asy’ari telah kembali ke mazhab Salaf setelah bertaubat dari mazhab asy-Sya’irah. Menuduh ulama’ asy-Sya’irah tidak betul-betul memahami faham Abu Hasan Al-Asy’ari.
10. Menolak ta’wil dalam bab Mutashabihat.

11. Sering menuduh bahwa mayoritas umat Islam telah jatuh kepada perbuatan syirik.
12. Menuduh bahwa amalan memuliakan Rasulullah Shollallohu ‘alaihi wa sallam [membaca maulid dll] membawa kepada perbuatan syirik.
13. Tidak mengambil pelajaran sejarah para anbiya’, ulama’ dan sholihin dengan
dalih menghindari syirik.
14. Pemahaman yang salah tentang makna syirik, sehingga mudah menghukumi orang sebagai pelaku syirik.
15. Menolak tawassul, tabarruk dan istighathah dengan para anbiya’ serta sholihin.
16. Mengganggap tawassul, tabarruk dan istighathah sebagai cabang-cabang syirik.
17. Memandang remeh karamah para wali [auliya’].
18. Menyatakan bahwa ibu bapa dan datuk Rasulullah Shollallohu ‘alaihi wa sallam tidak selamat dari adzab api neraka.
19. Mengharamkan mengucap “radhiallahu ‘anha” untuk ibu Rosulullah Shollallohu ‘alaihi wa sallam, Sayyidatuna Aminah.
SIKAP
1. Sering membid’ahkan amalan umat Islam bahkan sampai ke tahap mengkafirkan
mereka.
2. Mengganggap diri sebagai mujtahid atau berlagak sepertinya (walaupun tidak layak).
3. Sering mengambil hukum secara langsung dari al-Qur’an dan hadits (walaupun tidak layak).
4. Sering memtertawakan dan meremehkan ulama’ pondok dan golongan agama yang lain.
5. Ayat-ayat al-Qur’an dan Hadits yang ditujukan kepada orang kafir sering ditafsir ke atas orang Islam.
6. Memaksa orang lain berpegang dengan pendapat mereka walaupun pendapat itu syaz (janggal).

HADITS

1. Menolak beramal dengan hadis dho’if.
2. Penilaian hadits yang tidak sama dengan penilaian ulama’ hadits yang lain.
3. Mengagungkan Nasiruddin al-Albani di dalam bidang ini [walaupun beliau tidak
mempunyai sanad bagi menyatakan siapakah guru-guru beliau dalam bidang hadits.
[Bahkan mayoritas muslim mengetahui bahwa beliau tidak mempunyai guru dalam bidang hadits dan diketahui bahawa beliau belajar hadits secara sendiri dan ilmu jarh dan ta’dil beliau adalah mengikut Imam al-Dhahabi].
4. Sering menganggap hadits dho’if sebagai hadits mawdhu’ [mereka mengumpulkan hadits dho’if dan palsu di dalam satu kitab atau bab seolah-olah kedua-dua kategori hadits tersebut adalah sama]
5. Pembahasan hanya kepada sanad dan matan hadits, dan bukan pada makna hadits. Oleh karena itu, pebedaan pemahaman ulama’ [syawahid] dikesampingkan.
QUR’AN

1. Menganggap tajwid sebagai ilmu yang menyusahkan dan tidak perlu (Sebagian Wahabi indonesia yang jahil)

FIQH

1. Menolak mengikuti madzhab imam-imam yang empat; pada hakikatnya
mereka bermadzhab “TANPA MADZHAB”
2. Mencampuradukkan amalan empat mazhab dan pendapat-pendapat lain sehingga membawa kepada talfiq [mengambil yang disukai] haram
3. Memandang amalan bertaqlid sebagai bid’ah; mereka mengklaim dirinya berittiba’
4. Sering mengungkit dan mempermasalahkan soal-soal khilafiyyah
5. Sering menggunakan dakwaan ijma’ ulama dalam masalah khilafiyyah
6. Menganggap apa yang mereka amalkan adalah sunnah dan pendapat pihak lain adalah Bid’ah
7. Sering menuduh orang yang bermadzhab sebagai ta’assub [fanatik] mazhab
8. Salah faham makna bid‟ah yang menyebabkan mereka mudah membid‟ahkan orang lain
9. Mempromosikan madzhab fiqh baru yang dinamakan sebagai Fiqh al-Taysir, Fiqh al-Dalil, Fiqh Musoffa, dll [yang jelas keluar daripada fiqh empat mazhab]
10. Sering mewar-warkan agar hukum ahkam fiqh dipermudahkan dengan menggunakan hadis “Yassiru wa la tu’assiru, farrihu wa la tunaffiru”
11. Sering mengatakan bahwa fiqh empat madzhab telah ketinggalan zaman
NAJIS

1. Sebagian mereka sering mempermasalahkan dalil akan kedudukan babi sebagai najis mughallazhah
2. Menyatakan bahwa bulu babi itu tidak najis karena tidak ada darah yang mengalir.
WUDHU’

1. Tidak menerima konsep air musta’mal
2. Bersentuhan lelaki dan perempuan tidak membatalkan wudhu’
3. Membasuh kedua belah telinga dengan air basuhan rambut dan tidak dengan air yang baru.
ADZAN

1. Adzan Juma’at sekali; adzan kedua ditolak

SHALAT

1. Mempromosikan “Sifat Shalat Nabi Shollallohu ‘alaihi wa sallam‟, dengan alasan kononnya shalat berdasarkan fiqh madzhab adalah bukan sifat shalat Nabi yang benar
2. Menganggap melafazhkan kalimat “usholli” sebagai bid’ah.
3. Berdiri dengan kedua kaki mengangkang.
4. Tidak membaca “Basmalah‟ secara jahar.
5. Menggangkat tangan sewaktu takbir sejajar bahu atau di depan dada.
6. Meletakkan tangan di atas dada sewaktu qiyam.
7. Menganggap perbedaan antara lelaki dan perempuan dalam shalat sebagai perkara bid‟ah (sebagian Wahabiyyah Indonesia yang jahil).
8. Menganggap qunut Subuh sebagai bid’ah.
9. Menggangap penambahan “wa bihamdihi” pada tasbih ruku’ dan sujud adalah bid’ah.
10. Menganggap mengusap muka selepas shalat sebagai bid’ah.
11. Shalat tarawih hanya 8 rakaat; mereka juga mengatakan shalat tarawih itu
sebenarnya adalah shalat malam (shalatul-lail) seperti pada malam-malam lainnya
12. Dzikir jahr di antara rakaat-rakaat shalat tarawih dianggap bid’ah.
13. Tidak ada qadha’ bagi shalat yang sengaja ditinggalkan.
14. Menganggap amalan bersalaman selepas shalat adalah bid’ah.
15. Menggangap lafazh sayyidina (taswid) dalam shalat sebagai bid’ah.
16. Menggerak-gerakkan jari sewaktu tasyahud awal dan akhir.
17. Boleh jama’ dan qashar walaupun kurang dari dua marhalah.
18. Memakai sarung atau celana setengah betis untuk menghindari isbal.
19. Menolak shalat sunnat qabliyyah sebelum Juma’at
20. Menjama’ shalat sepanjang semester pengajian, karena mereka berada di landasan Fisabilillah
DO’A, DZIKIR DAN BACAAN AL-QUR’AN
1. Menggangap do’a berjama’ah selepas shalat sebagai bid’ah.
2. Menganggap dzikir dan wirid berjama’ah sebagai bid’ah.
3. Mengatakan bahwa membaca “Sodaqallahul ‘azhim” selepas bacaan al-Qur’an adalah Bid’ah.
4. Menyatakan bahwa do’a, dzikir dan shalawat yang tidak ada dalam al-Qur’an dan Hadits sebagai bid’ah. Sebagai contoh mereka menolak Dala’il al-Khairat, Shalawat al-Syifa‟, al-Munjiyah, al-Fatih, Nur al-Anwar, al-Taj, dll.
5. Menganggap amalan bacaan Yasin pada malam Jum’at sebagai bid’ah yang haram.
6. Mengatakan bahwa sedekah atau pahala tidak sampai kepada orang yang telah wafat.
7. Mengganggap penggunaan tasbih adalah bid’ah.
8. Mengganggap zikir dengan bilangan tertentu seperti 1000 (seribu), 10,000 (sepuluh ribu), dll sebagai bid’ah.
9. Menolak amalan ruqiyyah syar’iyah dalam pengobatan Islam seperti wafa‟, azimat, dll.
10. Menolak dzikir isim mufrad: Allah Allah.
11. Melihat bacaan Yasin pada malam nisfu Sya’ban sebagai bid’ah yang haram.
12. Sering menafikan dan memperselisihkan keistimewaan bulan Rajab dan Sya’ban.
13. Sering mengkritik keutamaan malam Nisfu Sya’ban.
14. Mengangkat tangan sewaktu berdoa’ adalah bid’ah.
15. Mempermasalahkan kedudukan shalat sunat tasbih.

PENGURUSAN JENAZAH DAN KUBUR

1. Menganggap amalan menziarahi maqam Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, para anbiya’, awliya’, ulama’ dan sholihin sebagai bid’ah dan shalat tidak boleh dijama’ atau qasar dalam ziarah seperti ini.
2. Mengharamkan wanita menziarahi kubur.
3. Menganggap talqin sebagai bid’ah.
4. Mengganggap amalan tahlil dan bacaan Yasin bagi kenduri arwah sebagai bid’ah yang haram.
5. Tidak membaca do’a selepas shalat jenazah.
6. Sebagian ulama’ mereka menyeru agar Maqam Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dikeluarkan dari masjid nabawi atas alasan menjauhkan umat Islam dari syirik
7. Menganggap kubur yang bersebelahan dengan masjid adalah bid’ah yang haram
8. Do’a dan bacaan al-Quran di perkuburan dianggap sebagai bid’ah.
MUNAKAHAT [PERNIKAHAN]

1. Talak tiga (3) dalam satu majlis adalah talak satu (1)

MAJLIS SAMBUTAN BERAMAI-RAMAI

1. Menolak peringatan Maulid Nabi; bahkan menyamakan sambutan Mawlid Nabi dengan perayaan kristen bagi Nabi Isa as.
2. Menolak amalan marhaban para habaib
3. Menolak amalan barzanji.
4. Berdiri ketika bacaan maulid adalah bid’ah
5. Menolak peringatan Isra’ Mi’raj, dll.

HAJI DAN UMRAH

1. Mencoba untuk memindahkan “Maqam Ibrahim as.” namun usaha tersebut telah digagalkan oleh al-Marhum Sheikh Mutawalli Sha’rawi saat beliau menemuhi Raja Faisal ketika itu.
2. Menghilangkan tanda telaga zam-zam
3. Mengubah tempat sa’i di antara Sofa dan Marwah yang mendapat tentangan ulama’ Islam dari seluruh dunia

PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

1. Maraknya para professional yang bertitle LC menjadi “ustadz-ustadz‟ mereka (di Indonesia)
2. Ulama-ulama yang sering menjadi rujukan mereka adalah:
a. Ibnu Taymiyyah al-Harrani
b. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah
c. Muhammad bin Abdul Wahhab
d. Sheihk Abdul Aziz bin Baz
e. Nasiruddin al-Albani
f. Sheikh Sholeh al-Utsaimin
g. Sheikh Sholeh al-Fawzan
h. Adz-Dzahabi dll.

3. Sering mendakwahkan untuk kembali kepada al-Qura’an dan Hadits (tanpa menyebut para ulama’, sedangkan al-Qura’n dan Hadits sampai kepada umat Islam melalui para ulama’ dan para ulama’ juga lah yang memelihara dan menjabarkan kandungan al-Qur’an dan Hadits untuk umat ini)
4. Sering mengkritik Imam al-Ghazali dan kitab “Ihya’ Ulumuddin”

PENGKHIANATAN MEREKA KEPADA UMAT ISLAM

1. Bersekutu dengan Inggris dalam menjatuhkan kerajaan Islam Turki Utsmaniyyah
2. Melakukan perubahan kepada kitab-kitab ulama’ yang tidak sehaluan dengan mereka
3. Banyak ulama’ dan umat Islam dibunuh sewaktu kebangkitan mereka di timur tengah
4. Memusnahkan sebagian besar peninggalan sejarah Islam seperti tempat lahir Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, meratakan maqam al-Baqi’ dan al-Ma’la [makam para isteri Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam di Baqi’, Madinah dan Ma’la, Mekah], tempat lahir Sayyiduna Abu Bakar dll, dengan hujjah tempat tersebut bisa membawa kepada syirik.
5. Di Indonesia, sebagian mereka dalu dikenali sebagai Kaum Muda atau Mudah [karena hukum fiqh mereka yang mudah, ia merupakan bentuk ketaatan bercampur dengan kehendak hawa nafsu].

TASAWWUF DAN THARIQAT

1. Sering mengkritik aliran Sufisme dan kitab-kitab sufi yang mu’tabar
2. Sufiyyah dianggap sebagai kesamaan dengan ajaran Budha dan Nasrani
3. Tidak dapat membedakan antara amalan sufi yang benar dan amalan bathiniyyah yang sesat.

Wallahu a’lam bish-Showab wal hadi ila sabilil haq.

127 komentar:

IRCHAM mengatakan...

APAKAH SAYA "WAHABI"?saya tidak membaca qunut saat sholat subuh,setiap sholat saya berniat hanya karena Alloh kemudian membaca ta'awudz & basmallah sya ucapkan tidak keras(sya tdk membaca usholli),sya melarang istri sya ziarah kubur,sya merokok,sya sholat tarawih 8rakaat.Dalam beribadah saya berpedoman kepada Al Quran & hadist..setiap perkataan Kyai/Ulama saya cek kebenarannya apakah sesuai dgn Al Quran & Hadist.Saya berpendapat "SEMUA IBADAH ITU HARAM KECUALI YG DIPERINTAHKAN ALLOH"..sholat,bekerja,baik kepada sesama,baik kepada orangtua,membaca sholawat/mendoakan Nabi Muhammad dll semuanya ibadah karena ada perintah Nya,Tidak masalah buat saya..anda/yg mengaku ahlus sunnah wal jamaah menganggap sya sesat,karena saya beribadah hanya karena Alloh,Saya cuma mohon ampun kepada Alloh apabila selama ini ibadah yg sya lakukan salah dan sya memohon petunjuk&hidayah Nya ( melalui anda/sesama muslim lain) atau dgn jalan Alloh yg lainnya agar sya bisa beribadah kepada Alloh dgn sebenar2nya.maaf bertele2..Kesimpulannya: anda sebagai muslim lebih jelek daripada muslim (aliran wahabi) bahkan mungkin dari orang kafir ..NA'UDZUBILLAHIMINDZALIK

Zakaria tajuddien mengatakan...

kok mirip2 muhammaddyah?

Anonim mengatakan...

salahnya dimana wahabi itu?

Anonim mengatakan...

sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan tentang wahabi. karena mereka hidup dalam ranah pemahaman masing2. jika kita merasa tidak ada kecocokan, maka lebih baik kita menjalani apa yang menjadi keyakinan kita. toh tidak ada jaminan bahwa kita yang bukan wahabi akan masuk surga sementara mereka akan masuk neraka. kita sama2 beramal hanya untuk Allah. maka kembalikan semua kepada Allah.

mas duki mengatakan...

benarkah sejauh itu perbedaan nya???aneh

mas duki mengatakan...

benarkah sejauh itu perbedaan nya???aneh

hery kawantoro mengatakan...

wahabi tidak identik dgn muhammadiyah,apalagi dgn nahdaul ulama (nu),sedangkan nu dan muhammadiyah sama2 merujuk kpd ahlusunah wal jamaah.
sepakterjang wahabi dan cabang2nya (kalau ada) hrs diwaspadai dan dicegah. atau tetap dilakukan dialog penyelarasan dan meluruskan kembali kepada ajaran islam yg benar. Islam itu sejuk dan menyejukkan bukan sebaliknya garang dan cenderung meneror. wassalam

Anonim mengatakan...

Buat penulis sendiri apa yang anda sumbangkan buat islam? Selain provokasi?

Anonim mengatakan...

Kan emang benar menambah AMaln ibadah yg tdk Ada diperinahkan Alloh Dan nabiny bid'ah. Yg nulis artikel ini kykny lbh ngerti islm Dr pada nabi SAW.

izza mengatakan...

mohon dicek dulu yang bid'ah mana dan yg enggak yg mna.,
cocokkan dengan hadits yang shohih!!

ABU ABHIL mengatakan...

Saya makin bingung dengan penjabaran anda jangan jangan anda penyusup.

sulthan al zaki mengatakan...

Perpecahan karena perbedaan itu kelemaha islam. Mari bersatu. Kuatkan persatuaan umat islam' sampingkan perbedaan. InsyaAloh islam kembali berjaya. Abu bakar asyidik berkata : selama mereka melakukan solat,zakat,dan tidak keluar syariat islam. Mereka saudarah.

Anonim mengatakan...

Kalau 'wahabi seperti yg dituliskan diatas.... saya lebih memilih menjadi 'wahabi' daripada yg anda mrnentang wahabi.... diluar individu di kalangan wahabi yg berbuatdisa (membunuh dll). Islam sprt yg dicontohkan wahabi malah lbh baik drpd musrik menekutukan Allaah dng bangunan, situs sejarah, ulama besar, dan lainnya....
Apakah tidak afa kemungkinan yg "kesesatannya sprt anak panah dr busur" adalah kelompok yg memusuhi wahabi....
Entahlah... yg pintar pintar yg bisa menjaeab. tapi sampai kalimat terakhir yg saya baca dr tulisan duatas membuat saya merasa 'wahabi' lebih bisa saya terima...
Maaf saudaraku....

Rama Libra mengatakan...

Org yg nulis artikel ini adlh provokator dan dangkal ilmunya. Dan ini menunjukan ente penulis sbg ahlul bid'ah yg gak mw di salahkan..
Eh klo mau menyalahkan muslim lain pke dalil donkz, jgn nulis tanpa dsr gt. Anak SD pun bs nulis ky gt boss. Ente ahlul bid'ah, jd ga usah nyangkal boss!!!

Anonim mengatakan...

Beda Om sama Muhammadiyah. Jauh banget bedanya.

abdillah mengatakan...

Wah, Қӛlӛύ wahabi seperti yang anda tuduhkan itu, maka saya akan memilih wahabi saja, krn keliatannya mereka lebih takut kepada ALLAH

Aghoz Mario Kho mengatakan...

Saudaraku seumat yang saya cintai, artikel ini bertujuan untuk memberi informasi guna mengantisipasi masuknya golongan wahabi diantara kita. Jangan salah paham, silahkan buka sejarahnya di http://notifikasiku.blogspot.com/2012/02/sejarah-dan-ciri-ciri-aliran-wahabi.html?m=1
Jika anda punyai fikiran "SEMUA IBADAH ITU HARAM KECUALI YG DIPERINTAHKAN ALLOH", hati-hati ini juga salah satu ciri-ciri pemahaman wahabi. Peringatan isro' mi'roj, maulid nabi, yasinan, ziarah kubur yang menjadi tradisi umat muslim dari jaman dulu, ini pun diharamkan oleh kaum wahabi, karena menurut mereka yang demikian tidak tertulis dalam hadits, padahal itu baik.
Fatwa-fatwa kaum Salafi & Wahabi sebagaimana telah dibahas diatas, sangat berbahaya bagi persatuan dan kebersamaan umat Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Bukan Cuma itu, bahkan paham ini penulis anggap sebagai paham yang mengandung penyimpangan di dalam aqidah Ahlussunnah Wal-Jama’ah yang diyakini oleh mayoritas ulama dari zaman ke zaman.

Saya sangat menyayangkan admin yang posting artikel ini tidak menjawab pertanyaan" yang dilontarkan komentator, padahal ini dapat menimbulkan kesalahpahaman. Saya bukanlah ahli agama, tapi saya terketuk hatinya untuk menjawab semampu saya. Mudah-mudahan dapat memberi sedikit pencerahan.

Aghoz Mario Kho mengatakan...

Saudaraku seumat yang saya cintai, artikel ini bertujuan untuk memberi informasi guna mengantisipasi masuknya golongan wahabi diantara kita. Jangan salah paham, silahkan buka sejarahnya di http://notifikasiku.blogspot.com/2012/02/sejarah-dan-ciri-ciri-aliran-wahabi.html?m=1
Jika anda punyai fikiran "SEMUA IBADAH ITU HARAM KECUALI YG DIPERINTAHKAN ALLOH", hati-hati ini juga salah satu ciri-ciri pemahaman wahabi. Peringatan isro' mi'roj, maulid nabi, yasinan, ziarah kubur yang menjadi tradisi umat muslim dari jaman dulu, ini pun diharamkan oleh kaum wahabi, karena menurut mereka yang demikian tidak tertulis dalam hadits, padahal itu baik.
Fatwa-fatwa kaum Salafi & Wahabi sebagaimana telah dibahas diatas, sangat berbahaya bagi persatuan dan kebersamaan umat Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Bukan Cuma itu, bahkan paham ini penulis anggap sebagai paham yang mengandung penyimpangan di dalam aqidah Ahlussunnah Wal-Jama’ah yang diyakini oleh mayoritas ulama dari zaman ke zaman.

Saya sangat menyayangkan admin yang posting artikel ini tidak menjawab pertanyaan" yang dilontarkan komentator, padahal ini dapat menimbulkan kesalahpahaman. Saya bukanlah ahli agama, tapi saya terketuk hatinya untuk menjawab semampu saya. Mudah-mudahan dapat memberi sedikit pencerahan.

Anonim mengatakan...

menjelaskan ciri-ciri wahabi yang seabrek itu, terkesan gebyah uyah /generalisasi (menyamaratakan), bahwa semua yang memiliki sifat2spt itu dianggap sbg wahabi. sebuah pemikiran konyol dan kesesatan berfikir, dpt menyesatkan banyak orang, menimbulkan fitnah. Mari belajar lg, agar tdk mudah menghakimi dan memvonis. Adzan jumat 1 kali, tdk qunut subuh, bismilah dibaca sirr, tarawih 8 rekaat, tdk solat tasbih, dll spt ditulis di atas, pendpt2 ini sdh ada sblm lahirnya "wahabi", bahkan ada dalam fiqh 4 madzhab yg dianut oleh org yg mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Sekali lagi, mari belajar ngaji lagi, jgn menebar fitnah kpd sesama muslim. mari berusaha masuk surga bersama, jangan mengkalping surganya Allah

Yazid mengatakan...

Salahnya wahabi sbgmn disebut oleh penulis adlh krn tidak sama dgn penulis. So, dlm hal ini (berdasar artikel ini), siapa ya yg menjelek2kan gol lain? Siapa yg sdh mengkafirkan gol lain? Siapa yg menganggap dirinya paling benar & yg beda dgn dirinya? Yg nulis, atau yg ditulis?
Waspada kawan... Mencari kebenaran memang harus. Menjalankan yg kita yakini semestinya memang mjd prioritas.
Tp BUKAN dg menyebarkan kebencian kpd sesama muslim, meski dr golongan yg beda.

Budi Pratama mengatakan...

wahabi ??? lihat saja arab saudi.. mobil polisi nya saja sudah ber logo kan segitiga. itu sudah jawaban jelas jika anda memahami dan ber ideologi.

Assalamah.

Anonim mengatakan...

Salahnya wahabi tidak berguru yang bersanad-bersambungan dg Nabi.(cuma andalin internet ato buku, yg jelas2 tidak mengenal sapa penulisnya) .. Menafsirkan Al Qur'an kehendak hatinya.(para sahabat aja berguru sama Rasulullah)
Hadis ceplakan / copypasted dianggap bukan bid'ah..
Wahabi kawannya kafir yahudi (lirik mesjidil Al aqsa), inggris, dan usa.
Wahabi muncul dari negeri najd
#“Sebahagian dari hadis fitnah juga ialah sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, al-Tirmidzi bahawa Baginda SAW bersabda : “Ya Allah berkatilah negeri Syams kami, Ya Allah berkatilah negeri Yaman kami. Para sahabat bertanya : “Wahai Rasulullah : (Bagaimana) dengan negeri Najd kami? Baginda SAW lalu bersabda : Ya Allah berkatilah negeri Syams kami, Ya Allah berkatilah negeri Yaman kami. Dan baginda bersabda pada kali yang ketiga : “Disana (Najad) berlakunya gempa bumi (kegoncangan) timbulnya pelbagai fitnah, dan disana juga munculnya tanduk syaitan.”

Anonim mengatakan...

dah jelas koq disini siapa yg mengujat dan menhinakan pemahaman orang lain...ya si penulis ini..trus untuk Aqhoz mario yg mengatakan ...."...yang menjadi tradisi umat muslim..." sepemahaman sy Islam bukan tradisi...Islam adalah agama wahyu dari ALLAH melalui Muhammad..dan faktanya selama Rosullah Muhammad SAW menyebarkan agama Islam..tidak ada rosulullah perintahkan, buat dan contohkan hal-hal yg Aqhoz katakan sebagai tradisi umat muslim, jadi saudaraku marilah kita mempelajari Islam dari sumbernya langsung..Alquran dan hadist sahih

Anonim mengatakan...

sebelumnya, saya penasaran dengan apa itu wahabi,...dgn artikel ini menambah wawasan say, terima kasih...
dengan banyak baca artikel dan mendengarkan ceramah/kutbah agama baik itu dari faham sunni maupun dari faham wahabi. terutama dari ceramah, yg sy dapati dari kedua faham ini kalo faham sunni kuthbah dan ceramah lebih kepada mengajak manusia/muslim untuk ingat kepada Allah SWT dan nasehatnya lebih umum, mencela kaum kafir di luar islam. kalo faham(maaf yg katanya "wahabi")ceramahnya lebih banyak menghujat umat muslim yg lain, bahkan sering dituduhkan kafir dengan perkara2 bid'ah yg dijalankan umat muslim lainnya. dan jarang menyinggung/mencela orang yg di luar islam, awalnya sy hanya berfikir mngkin pd waktu itu temanya begitu, tapi kok hampir di waktu lain di mesjid2 (mesjid yg diurus oleh kaum spt disebutkan ciri2 wahabi di atas) yg sy temui isi khutbahnya hampir sama spt yg telah sy sebutkan tadi yakni menghujat muslim lain dgn tuduhan bid'ah dan sesat bahkan kafir,... ini kenyataan yg sy temui, mungkin para pembaca bisa sj menemuinya di mesjid yg pengurus memiliki ciri2 yg telah disebutkan tsb... menurut pndapat yg sy pahami, perkara mencap muslim lain dgn tuduhan kafir dan sesat adalah perkara yg tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim, coba kita lihat tauladan Rasulullah SAW, di masa dakwah Beliau tidak semudah itu mencap seseorang kafir sebelum datangnya khabar ISLAM...nah sekarang kan kita sesama muslim kan sudah mendapat kabar ttg ISLAM, apakah pantas mencap kafir kpd muslim yg lain... perkara benar atau salah mengenai syariat, akidah, hukum dll yg kita jalankan hanya Allah SWT lah Yang Maha Tahu dan Yang Maha Besar.. Wallahu'alam.

Anonim mengatakan...

provokatif

Anonim mengatakan...

ada bagian tutorial yang menggetarkan hati
mengenai perusakan hal-2 bersejarah islam....dll
tpi wallahu a'lam sejauh tidak syirik menyekutukan Allah dan dalam hati tetap terikat pada Muhammad Rasullulah SAW(rasul Akhir dan terakhir)
dan dengan memohonkan selalu mohon petunjuk dari ALLAH SWT sebagaimana yang tercantum dalam Surah Alfatih'
marilah beribadah (jauhi FItnah dan caci maki serta Ghibah)

Anonim mengatakan...

hahaha penulisnya bego tanpa dasar yg kuat asal njelplak/asal omong/ombos

Omde Disastra mengatakan...

Yang saya tahu bahwa di akhir zaman, bangsa arab akan digantikan oleh sebaik-baiknya umat Islam di seluruh dunia. Mungkin akan terjadi pada waktu Ibadah Haji, dan tidak akan lama lagi. Bangsa Arab sekarang lebih berteman dengan USA pendukung zionis daripada membela Umat Islam yang bertebaran di seluruh dunia. Yang jelas, semua muslim bersaudara, dan yang ber-hak mengkafirkan seorang muslim hanya Alloh SWT. Semoga kita mendapat petunjuk di jalan yang hak. Aamiin...

Omde Disastra mengatakan...

Yang saya tahu bahwa di akhir zaman, bangsa arab akan digantikan oleh sebaik-baiknya umat Islam di seluruh dunia. Mungkin akan terjadi pada waktu Ibadah Haji, dan tidak akan lama lagi. Bangsa Arab sekarang lebih berteman dengan USA pendukung zionis daripada membela Umat Islam yang bertebaran di seluruh dunia. Yang jelas, semua muslim bersaudara, dan yang ber-hak mengkafirkan seorang muslim hanya Alloh SWT. Semoga kita mendapat petunjuk di jalan yang hak. Aamiin...

Holi mengatakan...

Ọ̥ọ̥ọ̥wH̲̣̣̣̥, yg seperti itu wahabi... Jadi teman2ku banyak yg wahabi donk... Cuman aku harus apa? Apa salah temanku atau para penganut wahabi ya?
,
Sepertinya yg ikut Wahabi itu adalah mereka yg tak belajar ilma dasar agama seperti Ilmu Tauhid, Fiqh, Hadis, Tafsir, yg telah dikaji para ulama' terkenal. Itu sama saja percaya tulisan yg ada dibuku tpi tidak percaya pada yg cetak buku... Itukan aneh... Mungkin anehnya itu yg kesalahannya...
Wallahuu'allam...

mohtarom zaenal mengatakan...

radio ROJA jakarta radionya para wahabi....WAHABI=YAHUDI...

mohtarom zaenal mengatakan...

komunitas wahabi ada di radio ROJA jakarta...wahabi=yahudi...

ahmad mengatakan...

apa yg ditulis admin ini gk fitnah, krena persis dengan ciri wahabi di daerahku. Wahabi suka membid'ahkan fatwa sahabat yg telah dijamin rasulullah masuk surga. Seperti fatwa umar bin khattab tentang sholat tarawih dan fatwa ustman bin affan tentang 2 adzan pada sholat jum'at. Jadi kesimpulan saya, wahabi ini merasa lebih pandai dari penghuni surga, na,uzubillahminzalik

Anonim mengatakan...

Wahabi yg menghalalkan darah muslim yg bertuhankan Allah, bernabikan muhammad

Nahdatul Ulama mengatakan...

Utamakan "ukhuwah Islamiyah" walaupun BERBEDA pendapat dengan harokah/ orang lain...Belum tentu kesemua yang Anda utarakan ciri- ciri tsb "melekat" pada mereka...bisa jadi hanya "salah faham" dan Harus Tabayyun...jika memang benar pun ya sudahlah JANGAN bermusuhan. karena ketika Ummat islam bermusuhan maka "syaithonirrojiim" tepung tangan...masing2 aja lhaaa ^_^

Nahdatul Ulama mengatakan...

Buat Penulis: "Apa ayang Anda sumbangkan untuk Islam, selain Provokasi'...sekali lagi:Saling MEnghormati san utamakan UKHUWAH

Majelis ALAINAIN mengatakan...

qta semua... Pasti punya org yg qta sayangi... Bagaimana prasaan qta bila orng yg berjasa dlm hidup & kehidupan qta ini justru dijelek-jelekan... Sampai-sampai orang yg berjasa dlm kehidupan qta ini di bumi haguskan di muka bumi ini., bagaimana qta bisa mengenalkan kpd anak cucu qta 'orang yg berjasa' dlm hidup ayah bunda'a....

azky mengatakan...

saudara yang seiman
saya bukan ahli agama bukan pula ahli tafsir qur'an dan hadits...
coba kita renungkan bersama dan selaraskan dulu klo membaca artikel...
artikel ini muncul untuk informasi secara umum yang ingin tahu tentang wahabi itu apa???
pada dasarnya islam itu rokhmatal lil alamin islam mengajarkan kita semua beribadah kepada allah

azky mengatakan...

pembuat pembaca yang budiman dan seiman buka link dibawah untuk menambah wawasan dan sudut pandang aminn

http://www.everyoneweb.com/tabarruk

ahzun al-faqir mengatakan...

ircham@ sayangnya saudara tidak menyadari telah mengharamkan kelakuan para sahabat. sayyidina umar ibnul khattab (pelopor bertawassul kepada orang yang telah meninggal) adalah seorang sahabat terdekat nabi yang mendapat jaminan dari nabi bahwa umar adalah penghuni surga. Lantas ketika muhammad bin abdul wahab yg lahir seribu tahun kemudian berfatwa bahwa umar adalah penghuni neraka, apakah saudara percaya??? bila saudara percaya, berarti saudara telah mendustakan sabda nabi, nastaghfirullah!

Yurie El-Aziez mengatakan...

Menolak hadits dhoif..
Ya iyalah daripada kau keliru dlm ibadah mending kau gak usah jalankan apa yg ada di hadits dhoif apalagi maudhu'(palsu). Kan msh banyak hadits yg lbh shohih. Aku bukan wahabi tp aku gk memprioritaskan ikut imam syafi'i, hambali, hanafi, maliki soalnya mereka aja gk nyuruh umat muslim utk gabung sama madzhabnya. Malahan klo ada kata2 imam 4 itu yg gk sesuai sm ajaran nabi, imam 4 itu nyuruh kita buat ninggalin perkataannya trs suruh ikut kata rasul. Jadi kadang aku pakai dalil syafii,kadang hambali,kadang jg hanafi n maliki. Mendingan kita ibadah aja sesuai ajaran guru2 kita yg sesuai dgn ajaran nabi. Gk usah nyari2 kesalahan pemahaman lain. Kita aja gak tau ibadah kita bener apa nggak.yg jelas kita minta petunjuk aja ke Allah agar diberi petunjuk kebenaran dan dilindungi dari kesalahan

Yurie El-Aziez mengatakan...

Menolak hadits dhoif..
Ya iyalah daripada kau keliru dlm ibadah mending kau gak usah jalankan apa yg ada di hadits dhoif apalagi maudhu'(palsu). Kan msh banyak hadits yg lbh shohih. Aku bukan wahabi tp aku gk memprioritaskan ikut imam syafi'i, hambali, hanafi, maliki soalnya mereka aja gk nyuruh umat muslim utk gabung sama madzhabnya. Malahan klo ada kata2 imam 4 itu yg gk sesuai sm ajaran nabi, imam 4 itu nyuruh kita buat ninggalin perkataannya trs suruh ikut kata rasul. Jadi kadang aku pakai dalil syafii,kadang hambali,kadang jg hanafi n maliki. Mendingan kita ibadah aja sesuai ajaran guru2 kita yg sesuai dgn ajaran nabi. Gk usah nyari2 kesalahan pemahaman lain. Kita aja gak tau ibadah kita bener apa nggak.yg jelas kita minta petunjuk aja ke Allah agar diberi petunjuk kebenaran dan dilindungi dari kesalahan

nur azizah rahim mengatakan...

sy bkn wahabi tp sy sependapat dgn wahabi...dlm beribadah kita mencontoh...apa yg dilakukan oleh nabi itu yg kita lakukan...bknkah islam itu sdh sempurna,,,yg berarti tdk perlu ditambah atw dikurang...lagipula jika hal2 yg antum sebutkan di atas itu dipandang baik,,,tentu nabi serta sahabat2x sdh lbh dulu melakukan..

Imam mengatakan...

kayaknya gak ada yg salah sm wahabi diliat satu persatu.. salahnya dmn?, yaitulah wahabi tegas dalam tindakan yg memang tidak diajarkan oleh Rasulullah. kesian deh yg gak tau. terlalu banyak bid'ah padahal sedikit dengan sunnah itu lebih bermanfaat daripada ente2 susah2 payah dengan bid'ah. emang susah ahlul bid'ah klo dibilangin masih suka ngeyel. terus terang agama ane islam sunni ( islam yg menegakan sunnah ). dan ane dukung wahabi krn sudah banyak bid'ah yg dikira perbuatan baik padahal tdk ada dalilnya atau petunjuk dari Rasulullah. kesian bener kesian deh

Imam mengatakan...

segala perbuatan tradisi bid'ah agama yang kalian anggap baik.. itu belum tentu baik dimata Allah. belum tentu.. contoh dzikir sehabis shalat 33x dengan tuntunan Rasulullah (bermanfaat). daripada ente dzikir 10.000x tapi Rasulullah tidak mengajarkan. kesian deh.. klo gw mending yg sedikit tp bermanfaat deh. kesian deh ahlul bid'ah

Anonim mengatakan...

Hey bung jagan sembarangan mengomentari Islam Wahabi.. apakah islam saudara sudah benar?! pikir dulu bung kalo ulis Blogg jangan asal bicara!!

Anonim mengatakan...

si admin kayaknya orang NU banget nih, yang benci sama wahabi. padahal wahabi anti banget yang namanya TBC (tahayul bid'ah kurafat). berarti si admin setuju dong ama yang namanya TBC. yauda laah. kelihatan banget dari tulisannya.

Dwiki widyansyah mengatakan...

utk para komentator :Yang jadi masalah adalah seringnya kaum wahabi dg tdk sadar membuat muslim yg tdk sepaham dianggap sesat, musyrik dan kafir ; dan sering menggunakan ilmu maling yg teriak ada maling. bigutu biar paham dah,

nur mengatakan...

Jgn lah saling menjelekan kalo suatu amalan sudah sesuai dengan Alquran dan hadist jangan dicela kalo antum merasa keberatan mengamalinnya jangan mencela orang lain, segala perbuatan kita di dunia nanti akan di putuskan olah Allah di peradilan akherat.

Anonim mengatakan...

Hancurkan wahabiiii.. Hancurkan teroris.. Bikin malu umat islam ajee.. Fuck them all..

Anonim mengatakan...

gue bingung!!!!! dr 70 gol yg ada smue msk neraka, cume satu bosss yg msk surga, yg jd pertanyaan siapa... gue bingung udh deh luh pd sholat istikhoroh, biar dpt ilhm mn yg bener... klo ngga ketemu udh semuanye cicing hehehe....

Galih Romansyah mengatakan...

Semoga Allah menerangi setiap perbedaan, agar terlihat jelas antara yang baik dan yang buruk

Galih Romansyah mengatakan...

Semoga Allah menerangi setiap perbedaan, agar terlihat jelas antara yang baik dan yang buruk

Anonim mengatakan...

bagi penulis dan komentator...
dah ndak usah saling menyudutkan..,
buat apa kita saling beradu argumen...?
jalankan yg menurut kita benar, dan ndak usah mengusik yang sudah ada...
buat mas aghoz... sya suka dg komentar anda...:)

Md-yatim Chaniago mengatakan...

Kalaulah kita menjalan agama islam ini dengan benar dan kaffah, maka apa yang disampaikan oleh admin tersebut sungguh sangat menyesatkan, bahwasannya Rasullullah juga telah mewanti-wanti sepeninggalnya nanti akan terjadi berbagai golongan (73 golongan ) hanya satu golongan yang dapat diterima, yaitu mengikuti ajaran yang disampaikan dari Al Qur'an dan kehidupan yang dicontohkan beliau apakah melalui perkataan atau perbuatannya ( Rasullullah adalah manusia terpilih ), Islam pada intinya memberikan penjelasan tentang ketauhidan, hanya kepada Allahlah kita berserah diri dan kepadaNyalah kita memohon ampun.
WaAllahu a'lam bisawab

Anonim mengatakan...

Wahabi menelan mentah alquran dan hadits. Padahal kita perlu orang berilmu untuk menafsirkan arti alquran dan hadits. Wahabi tidak mengakui itu. Mencampuradukkan fiqih. Kadang gak jelas, yg laki2 harus memakai celana cingkrang menghndari najis, tp perempuannya memakai baju yg sangat panjang hingga menyapu lantai. Seolah, debu jalanan akan menghapus najis. Lah bisa bgtu. Dan yg lebih parahnya itu para wahabi ini berhati penuh benci. Terutama pada ahlulbayt. Usil dalam beragama, ngenyek kalo berdakwah. Seolah dirinya paling benar. Skrng tambah lg perang di syiria, para wahabi dengan beraninya membongkar maqam sahabat Rasulullah (صلى ا لله عليه وسلم) . Maksudnya apaaaa..!!! Jahatt. Sesuci itukah mereka itu? Punya jasa apa terhadap islam?

pwt mengatakan...

Wahyu pertama yang di turunkan kpd baginda Rasulullah SAW,dgn kata : IQRA' ( Bacalah ),pemikiran saya yang terbatas kata IQRA sangatlah DALAM&LUAS artinya,maksud saya mari kita berfikir&mnafsirkan maksud isi kandungan AL_QURAN&HADIST jangan PERMUKAANNYA SAJA,karena FIRMAN ALLAH&HADIST jika di tafsirkan oleh manusia yang kuarng ilmu akan lain arti&penafsirannya,sehingga seenaknya sendiri dlm penggunaanya dan akhirnya angkuh,sombong bhw dirinyalah yg paling benar dalam menafsirkan AL_QURAN&HADIST,padahal angkuh sombong adalah penyakit hati tempat bersarangnya syaitn yg terkutuk,obatnya adalah dgn berdzikir kpd ALLAH,ingat islam itu diturunkan kpd umat manusia melalui Rasulullah SAW sebagai Rahmatan lilalamin bukan sebagai PEMENANG buah dari pemikiran manusia..

bahrudin udin mengatakan...

memahami islam jangan setengah setengah, isi Al Quran tertulis dan tersirat. coba tengok juga sejarah islam,bagaimana para imam mazhab walaupun berbeda tetapi tetap rukun tidak saling menghujat apalagi membenci. yang paling efektif untuk kita adalah mengetahui siapa diri kita agar kita bisa tahu diri. yang saya perhatikan di indonesia saat sekarang ini adalah lebih banyak menyalahkan orang dibandingkan intropeksi diri,dikit dikit bid'ah,sampai sampai tahlilan men do'a kan orang tua dikatakan bid'ah...ck..ck..ck..ck...intropeksi diri aja daahh...dan jangan lupa ketahui juga sejarah islam agar tidak tersesat.

Waste and Water Treatment Control Service mengatakan...

#MARI KITA BELAJAR DARI AKHLAK IMAM AS-SYAFI'I RAHIMAHULLAH

Allah ta'ala berfirman:

خُذِ العَفْوَ وَأْمُرْ بِالعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الجَاهِلِيْنَ

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.(QS. Al-A’raf: 199)

TIDAK SEMESTINYA SEMUA KOMENTAR KITA RESPON, TIDAK SEMUA KOMENTAR ITU BERKWALITAS....KEWAJIBAN KITA HANYALAH MENYAMPAIKAN, BUKAN MENCACI, MENCELA APA LAGI MENGHINA...JANGAN BALAS HINAAN DENGAN HINAAN...LEBIH BAIK DIAM, DARI PADA KITA MEMBALAS DENGAN HAL YANG TIDAK BERFAEDAH.....

Imam Syafi’i berkata:

قُلْ بِمَا شِئْتَ فِيْ مَسَبَّةِ عِرْضِيْ فَسُكُوْتِيْ عَنِ اللَّئِيْمِ جَوَابُ

مَا أَنَا عَادِمُ الْجَوَابِ وَلَكِنْ مَا مِنَ الأُسْدِ أَنْ تُجِيْبَ الْكِلاَبَ

Berkatalah sesukamu untuk menghina kehormatanku

Diamku dari orang hina adalah suatu jawaban

Bukan berarti saya tidak memiliki jawaban tetapi

Tidak pantas singa meladeni anjing.[Diwan Asy-Syafi’i hal. 44]

Imam Syafi’i juga pernah mengatakan:

يُخَاطِبُنِيْ السَّفِيْهُ بِكُلِّ قُبْحٍ فَأَكْرَهُ أَنْ أَكُوْنَ لَهُ مُجِيْبَا

يَزِيْدُ سَفَاهَةً فَأَزِيْدُ حِلْمًا كَعُوْدٍ زَادَهُ الاِحْرَاقُ طِيْبَا

Orang pandir mencercaku dengan kata-kata jelek

Maka saya tidak ingin untuk menjawabnya

Dia bertambah pandir dan saya bertambah lembut

Seperti kayu wangi yang dibakar malah menambah wangi.[Diwan Asy-Syafi’i hal. 156]

Waste and Water Treatment Control Service mengatakan...

#MARI KITA BELAJAR DARI AKHLAK IMAM AS-SYAFI'I RAHIMAHULLAH

Allah ta'ala berfirman:

خُذِ العَفْوَ وَأْمُرْ بِالعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الجَاهِلِيْنَ

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.(QS. Al-A’raf: 199)

TIDAK SEMESTINYA SEMUA KOMENTAR KITA RESPON, TIDAK SEMUA KOMENTAR ITU BERKWALITAS....KEWAJIBAN KITA HANYALAH MENYAMPAIKAN, BUKAN MENCACI, MENCELA APA LAGI MENGHINA...JANGAN BALAS HINAAN DENGAN HINAAN...LEBIH BAIK DIAM, DARI PADA KITA MEMBALAS DENGAN HAL YANG TIDAK BERFAEDAH.....

Imam Syafi’i berkata:

قُلْ بِمَا شِئْتَ فِيْ مَسَبَّةِ عِرْضِيْ فَسُكُوْتِيْ عَنِ اللَّئِيْمِ جَوَابُ

مَا أَنَا عَادِمُ الْجَوَابِ وَلَكِنْ مَا مِنَ الأُسْدِ أَنْ تُجِيْبَ الْكِلاَبَ

Berkatalah sesukamu untuk menghina kehormatanku

Diamku dari orang hina adalah suatu jawaban

Bukan berarti saya tidak memiliki jawaban tetapi

Tidak pantas singa meladeni anjing.[Diwan Asy-Syafi’i hal. 44]

Imam Syafi’i juga pernah mengatakan:

يُخَاطِبُنِيْ السَّفِيْهُ بِكُلِّ قُبْحٍ فَأَكْرَهُ أَنْ أَكُوْنَ لَهُ مُجِيْبَا

يَزِيْدُ سَفَاهَةً فَأَزِيْدُ حِلْمًا كَعُوْدٍ زَادَهُ الاِحْرَاقُ طِيْبَا

Orang pandir mencercaku dengan kata-kata jelek

Maka saya tidak ingin untuk menjawabnya

Dia bertambah pandir dan saya bertambah lembut

Seperti kayu wangi yang dibakar malah menambah wangi.[Diwan Asy-Syafi’i hal. 156]

Waste and Water Treatment Control Service mengatakan...

#MARI KITA BELAJAR DARI AKHLAK IMAM AS-SYAFI'I RAHIMAHULLAH

Allah ta'ala berfirman:

خُذِ العَفْوَ وَأْمُرْ بِالعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الجَاهِلِيْنَ

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.(QS. Al-A’raf: 199)

TIDAK SEMESTINYA SEMUA KOMENTAR KITA RESPON, TIDAK SEMUA KOMENTAR ITU BERKWALITAS....KEWAJIBAN KITA HANYALAH MENYAMPAIKAN, BUKAN MENCACI, MENCELA APA LAGI MENGHINA...JANGAN BALAS HINAAN DENGAN HINAAN...LEBIH BAIK DIAM, DARI PADA KITA MEMBALAS DENGAN HAL YANG TIDAK BERFAEDAH.....

Imam Syafi’i berkata:

قُلْ بِمَا شِئْتَ فِيْ مَسَبَّةِ عِرْضِيْ فَسُكُوْتِيْ عَنِ اللَّئِيْمِ جَوَابُ

مَا أَنَا عَادِمُ الْجَوَابِ وَلَكِنْ مَا مِنَ الأُسْدِ أَنْ تُجِيْبَ الْكِلاَبَ

Berkatalah sesukamu untuk menghina kehormatanku

Diamku dari orang hina adalah suatu jawaban

Bukan berarti saya tidak memiliki jawaban tetapi

Tidak pantas singa meladeni anjing.[Diwan Asy-Syafi’i hal. 44]

Imam Syafi’i juga pernah mengatakan:

يُخَاطِبُنِيْ السَّفِيْهُ بِكُلِّ قُبْحٍ فَأَكْرَهُ أَنْ أَكُوْنَ لَهُ مُجِيْبَا

يَزِيْدُ سَفَاهَةً فَأَزِيْدُ حِلْمًا كَعُوْدٍ زَادَهُ الاِحْرَاقُ طِيْبَا

Orang pandir mencercaku dengan kata-kata jelek

Maka saya tidak ingin untuk menjawabnya

Dia bertambah pandir dan saya bertambah lembut

Seperti kayu wangi yang dibakar malah menambah wangi.[Diwan Asy-Syafi’i hal. 156]

Anonim mengatakan...

#MARI KITA BELAJAR DARI AKHLAK IMAM AS-SYAFI'I RAHIMAHULLAH

Allah ta'ala berfirman:

خُذِ العَفْوَ وَأْمُرْ بِالعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الجَاهِلِيْنَ

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.(QS. Al-A’raf: 199)

TIDAK SEMESTINYA SEMUA KOMENTAR KITA RESPON, TIDAK SEMUA KOMENTAR ITU BERKWALITAS....KEWAJIBAN KITA HANYALAH MENYAMPAIKAN, BUKAN MENCACI, MENCELA APA LAGI MENGHINA...JANGAN BALAS HINAAN DENGAN HINAAN...LEBIH BAIK DIAM, DARI PADA KITA MEMBALAS DENGAN HAL YANG TIDAK BERFAEDAH.....

Imam Syafi’i berkata:

قُلْ بِمَا شِئْتَ فِيْ مَسَبَّةِ عِرْضِيْ فَسُكُوْتِيْ عَنِ اللَّئِيْمِ جَوَابُ

مَا أَنَا عَادِمُ الْجَوَابِ وَلَكِنْ مَا مِنَ الأُسْدِ أَنْ تُجِيْبَ الْكِلاَبَ

Berkatalah sesukamu untuk menghina kehormatanku

Diamku dari orang hina adalah suatu jawaban

Bukan berarti saya tidak memiliki jawaban tetapi

Tidak pantas singa meladeni anjing.[Diwan Asy-Syafi’i hal. 44]

Imam Syafi’i juga pernah mengatakan:

يُخَاطِبُنِيْ السَّفِيْهُ بِكُلِّ قُبْحٍ فَأَكْرَهُ أَنْ أَكُوْنَ لَهُ مُجِيْبَا

يَزِيْدُ سَفَاهَةً فَأَزِيْدُ حِلْمًا كَعُوْدٍ زَادَهُ الاِحْرَاقُ طِيْبَا

Orang pandir mencercaku dengan kata-kata jelek

Maka saya tidak ingin untuk menjawabnya

Dia bertambah pandir dan saya bertambah lembut

Seperti kayu wangi yang dibakar malah menambah wangi.[Diwan Asy-Syafi’i hal. 156]

Anonim mengatakan...

4 Imam Madzhab memerintahkan mengikuti Sunnah dan meninggalkan pendapat mereka yang menyelisihinya.

Ibnu_Mukhtar ہﮩ

Alhamdulillah, wash-sholaatu was-salaamu 'alaa Rosuulillah..wa ba'du!

Saudaraku seislam yang saya cintai, ketahuilah bahwa keselamatan, kemuliaan dan kebahagiaan yang hakiki itu adalah bersama dengan Islam yang sesuai sunnah Nabi kita. Oleh karena itu para Imam 4 Mazhab melarang umat untuk bertaqlid kepada mereka sementara telah ada sunnah Nabi di hadapannya.

[1] Imam Abu Hanifah rohimahulloh mengatakan : "Apabila aku mengatakan suatu pendapat yang menyelisihi Kitabulloh dan Sunnah Rosululloh shollallohu 'alaihi wa sallam maka tinggalkanlah pendapatku."

[2] Imam Malik bin Anas -rohimahulloh- mengatakan :"Saya ini hanyalah seorang manusia, bisa salah bisa benar. Maka telitilah pendapatku. Setiap pendapatku yang sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah maka ambilllah pendapat tersebut, sedangkan yang tidak sesuai Al-Qur'an dan As-Sunnah maka tinggalkanlah pendapatku."

[3] Imam Asy-Syafi'ie rohimahulloh mengatakan :

أجمع المسلمون على أنّ من استبان له سنّة عن رسول الله صلى اللّه عليه و سلّم لم يحلّ له أن يدعها لقول أحد

"Kaum muslimin telah sepakat bahwasanya barangsiapa yang telah jelas baginya suatu sunnah dari Rosululloh shollallohu 'alaihi wa sallam maka tidak halal baginya untuk meninggalkan Sunnah tersebut karena perkataan (pendapat) seseorang."

[4] Imam Ahmad rohimahulloh mengatakan : "Pendapat al-Auza'i, pendapat Malik dan pendapat Abu Hanifah semuanya hanya pendapat, bagiku semuanya sama. Yang menjadi hujjah itu hanyalah Aatsar

Diringkas banget dari Shifat Sholat Nabi karya Syaikh Al Albani rohimahulloh hal. 21-29, terbitan Al-Maktab Al-Islami cetakan keempat belas.

Jadi ikutilah Rosululloh shollallohu 'alaihi wa sallam dan sunnahnya..janganlah taqlid kepadaku,..inilah jalan keselamatan , kemuliaan dan kebahagiaan sejati..dan inilah di antara wasiatku untuk diriku, keluargaku dan seluruh saudara-saudaraku seislam. :)

saji mengatakan...

Tulisan yang bagus, untuk pegangan generasi Muda biar tetap mengamalkan kebiasaan/milah dari para alim yang mampu mengislamkan mayoritas orang indonesia sebagai metode dakwah yang ampuh. jangan lemah dan lesu dengan omongan yang mudah mebid'ahkan amalan ulama salaf, kerjakan terus, dan ajarkan kepada generasi kita. orang-orang yang mudah membid'ahkan amalan para salaf itu adalah musuh yang melemahkan dakwah islam dan membuat firqoh yang mengundang adzab Alloh.

Hamba Allah mengatakan...

Fatwa Al Lajnah Ad Daimah, Komisi Tetap Urusan Riset dan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia
Soal:
“Siapakah wahabi?”
Jawab:
Wahabi adalah kata yang dimunculkan oleh para penentang dakwah Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Padahal Syaikh rahimahullah berdakwah untuk memurnikan tauhid dari berbagai macam kesyirikan. Beliau ingin menghapus berbagai macam cara beragama di luar yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad bin Abdillah shallallahu ‘alaihi wa sallam.
Maksud dari pemunculan nama ini sebenarnya adalah untuk menjauhkan dan menghalangi manusia dari dakwah beliau.
Namun usaha semacam ini tidaklah membahayakan dakwah beliau. Bahkan dakwah beliau semakin tersebar di berbagai penjuru dunia dan semakin dicintai. Di antara mereka yang diberi taufik oleh Allah untuk mengenal dakwah beliau, mereka melakukan penelitian lebih lanjut tentang hakikat dakwah beliau, mereka pun membelanya, karena beliau selalu bersandar pada dalil Al Kitab dan As Sunnah yang shohih pada setiap apa yang beliau sampaikan. Sehingga mereka semakin berpegang teguh dengan dakwahnya, mengikutinya dan mengajak manusia kepada dakwah beliau. Wa lillahil hamd (Segala pujian hanyalah milik Allah).
Wabillahit taufiq. Shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad, juga kepada pengikut dan para sahabatnya.
Yang menandatangani fatwa ini: Anggota : Syaikh Abdullah bin Ghodyan Wakil Ketua : Syaikh Abdur Rozaq ‘Afifi Ketua : Syaikh Abdul ‘Aziz bin Abdillah bin Baz
[Fatwa Al Lajnah Ad Da’imah Lil Buhuts Al ‘Ilmiyah wal Iftah (Komisi Tetap Urusan Riset dan Fatwa Kerajaan Arab Saudi) no. 9450, pertanyaan kedua]

Penerjemah: Muhammad Abduh Tuasikal

Dari artikel 'Fatwa Ulama: Wahabi dan Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab — Muslim.Or.Id'

Hamba Allah mengatakan...

Fatwa Al Lajnah Ad Daimah, Komisi Tetap Urusan Riset dan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia
Soal:
“Siapakah wahabi?”
Jawab:
Wahabi adalah kata yang dimunculkan oleh para penentang dakwah Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Padahal Syaikh rahimahullah berdakwah untuk memurnikan tauhid dari berbagai macam kesyirikan. Beliau ingin menghapus berbagai macam cara beragama di luar yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad bin Abdillah shallallahu ‘alaihi wa sallam.
Maksud dari pemunculan nama ini sebenarnya adalah untuk menjauhkan dan menghalangi manusia dari dakwah beliau.
Namun usaha semacam ini tidaklah membahayakan dakwah beliau. Bahkan dakwah beliau semakin tersebar di berbagai penjuru dunia dan semakin dicintai. Di antara mereka yang diberi taufik oleh Allah untuk mengenal dakwah beliau, mereka melakukan penelitian lebih lanjut tentang hakikat dakwah beliau, mereka pun membelanya, karena beliau selalu bersandar pada dalil Al Kitab dan As Sunnah yang shohih pada setiap apa yang beliau sampaikan. Sehingga mereka semakin berpegang teguh dengan dakwahnya, mengikutinya dan mengajak manusia kepada dakwah beliau. Wa lillahil hamd (Segala pujian hanyalah milik Allah).
Wabillahit taufiq. Shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad, juga kepada pengikut dan para sahabatnya.
Yang menandatangani fatwa ini: Anggota : Syaikh Abdullah bin Ghodyan Wakil Ketua : Syaikh Abdur Rozaq ‘Afifi Ketua : Syaikh Abdul ‘Aziz bin Abdillah bin Baz
[Fatwa Al Lajnah Ad Da’imah Lil Buhuts Al ‘Ilmiyah wal Iftah (Komisi Tetap Urusan Riset dan Fatwa Kerajaan Arab Saudi) no. 9450, pertanyaan kedua]

Penerjemah: Muhammad Abduh Tuasikal

Dari artikel 'Fatwa Ulama: Wahabi dan Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab — Muslim.Or.Id'

Anonim mengatakan...

YAHUDI MENCIPTAKAN ISLAM YANG BERNAMA ALIRAN WAHABI. Jadi, kesimpulannya WAHABI itu sama saja dengan YAHUDI yang menghujat2 islam BID'ah. Semoga alloh memberi hidayah kepada mereka.

Anonim mengatakan...

Memangnya agama islam itu alloh langsung menurunkan tanpa Nabi muhammad SAW? Kurang sesat apa kalau makam kebanggaan umat muslim di muka bumi yaitu nabi muhammad saw, keluarga beserta para sahabatnya kita mendoakan mereka di bilang BID'AH?

Anonim mengatakan...

Semoga Allah mengampuni dosa yg bertikai..

Anonim mengatakan...

sepertinya '' artikel ini ditulis dengan penuh kebencian
mungkin jika ada faham selain "Faham/aliran/keyakinan si penulis" bisa disebut WAHABI semua???
hati-hati pembaca bisa diadu domba!!!!!!

Robert trendy mengatakan...

Astaghfirullah....Fitnah apalagi... bertobatlah saudaraku... sesama muslim tidah boleh ghibah...apalagi menfitnah... kalau anda katakan wahabi sumbver teroris ...dimana teroris yang banyak... di Saudi ? ....

Khamim Jauhari mengatakan...

enjoy di sunni aja deh.

Karyawanfb Duapuluh-empatjam Nonstop-mas mengatakan...

Bungkar trus min karna dampak dari faham wahabi bisa menyebabkan orang bersifat paranoid.
Alias kuper.

Orang yang terkena pengaruh fatwa kaum Salafi Wahabi biasanya jadi berpikiran sempit dalam memandang kehidupan beragama, yaitu hanya antara Sunnah dan Bid’ah, itupun menurut definisi mereka sendiri, padahal banyak urusan lain di dalam kehidupan beragama yang juga butuh perhatian besar. Akibatnya, orang itu tidak bisa leluasa melihat kemaslahatan atau kebaikan suatu tradisi atau amalan yang di dalamnya diselipkan nilai-nilai agama atau unsur-unsur berbau agama, hanya karena “format”nya mereka anggap tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah Saw., padahal menurut para ulama, tidak dikerjakannya suatu amalan tidak menunjukkan bahwa amalan itu terlarang.
Cara pandang yang sempit seperti ini kemudian melahirkan dua keadaan pada diri orang itu, yaitu:
1. Fokus melaksanakan ibadah dengan format yang menurutnya persis seperti disebutkan di dalam sunnah Rasulullah Saw.
2. Waspada dari perkara-perkara yang mereka anggap sebagai bid’ah.
Keadaan yang pertama akan membuat orang itumerasa bangga dengan amal ibadahnya sendiri, sebab ia merasa amal ibadahnya itu bernilai karena sesuai sunnah. Di samping itu, keadaan tersebut juga bisa membangkitkan kesombongan saat melihat amal ibadah orang lain yang mereka anggap tidak sesuai sunnah sehingga menjadi sia- sia dan tidak berpahala. Sementara itu, keadaan yang kedua, yaitu kewaspadaannya terhadap perkara yang ia anggap bi’dah dengan pengertian yang tidak jelas, akanmenumbuhkan ketakutan akan terjerumus kepada perbuatan bid’ah yang pada puncaknya berubah menjadi sikap paranoid terhadap setiap perkara baru berbau agama.
Saking paranoidnya, maka setiap menjumpai perkara baru berbau agama dalam bentuk apa saja (baik ucapan maupun perbuatan), orang itu selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti,“Adakah dalilnya?”, “Shahih kah dalilnya?”, “Apakah Rasulullah Saw. atau para Shahabat beliau melakukannya?”.
Ungkapan“Tidak ada dalilnya!"adalah ungkapan yang tergesa-gesa dalam menghukumi suatu amalan, di mana penulis banyak mendapati para pendakwah Salafi&Wahabi ini berani melontarkannya kepada masyarakat dengan maksud meyakinkan dan memperdayai mereka seolah memang suatu amalan itu tidak ada dalilnya, padahal di sana ada ratusan bahkan ribuan jilid kitab tafsir dan kitab hadis yang jika mereka kaji satu persatu maka dalil itu akan mereka temukan. Kesombongan mereka membuat diri mereka seolah sudah menelusuri semua kitab- kitab itu dan seolah mereka sudah hafal seluruh dalil, lalu berani memastikan ada atau tidak adanya dalil.
Kenyataannya, mereka memang belum menelusuri semua rujukan dalil itu, bahkan mereka juga tidak mau membaca kitab-kitab para ulama yang menjelaskan dalil-dalil amalan seperti Maulid, tahlilan, atau lainnya, dengan alasan haram hukumnya membaca karya-karya ahli bid’ah.Mengapakah mereka tidak contoh saja Imam Malik bin Anas (ulama salaf) yang karena sifat tawadhu’ (rendah hati)nya ia lebih banyak menjawab “aku tidak tahu” saat ditanya tentang berbagai masalah? Apakah mereka lebih alim dari Imam Malik sehingga mereka berani memvonis suatu amalan dengan “Tidak ada dalilnya!” dan langsung saja menjatuhkan vonis bid’ah tanpa mengkaji lagi pendapat para ulama yang jelas-jelas sudah membahas dalil-dalilnya?.
Ungkapan“Hadisnya dha’if (lemah)!”yang seringkali dilontarkan dapat menimbulkan anggapan di benak masyarakat awam seolah hadisdha’if sama sekali tidak boleh dijadikan dalil dan harus dicampakkan.Padahal telah nyata bahwa para ulama hadis telah bersepakat bahwa hadis dha’if itu sah dijadikan hujjah (dalil) bagi fadha’il a’mal (keutamaan amal) yaitu agar orang terdorong melakukan amal shaleh (lihat Al- Kifayah fi ‘ilmi Ar-Riwayah, Al-Khathib Al- Baghdadi, al-Maktabah al-’Ilmiyah, Madinah, juz 1, hal. 133. Lihat juga Syarh Sunan Ibni Majah, juz 1, hal. 98).

Karyawanfb Duapuluh-empatjam Nonstop-mas mengatakan...

Yang justeru sangat aneh adalah sikap kaum Salafi&Wahabi yang sok anti hadis dha’if, sementara untuk kepentingan misi dakwahnya ternyata mereka juga menggunakan hadis dha’if yang mendukung fahamnya. Lebih buruknya lagi, mereka banyak mendasari hukum dha’if suatu hadis dengan hasil penelitian ulamanya sendiri yaitu Syaikh Nashiruddin al-Albani yang tidak diakui kapabilitasnya dalam ilmu hadis oleh para ulama hadis, bahkan ia dianggap “plin-plan” dalam menilai hadist.

Wa Allohu 'alam

Anonim mengatakan...

Dholim antum,.yg bikin website

Anonim mengatakan...

OK... Bos

Anonim mengatakan...

Dari kategori diatas, ada beberapa yang antum salah, contoh mengenai bapak ibu rasulullah, bapak ibunya kan belum beriman, maka mereka kan di masukkan ke dalam neraka dengan seRINGAN RINGAN nya azab, masalah wudu dan sholat jumat , itu memang ada ajaran di mazhab malikiy, masih banyak yang lainnya

irfan mengatakan...

Istighfar!! Apa yang anda kerjakan sudah bagus sekali, tapi semua gugur dgn adanya kesimpulan anda.

Anonim mengatakan...

sepertinya yang menulis artikel ini hanya melihat berdasarkan luarnya saja,coba disertai dengan dalil yang kuat dan shahih,mana yang tidak boleh dan mana yang boleh akan terlihat.. maka anda bisa berpikir sendiri..

siti jenar mengatakan...

guru dari mbah moyangnya kan wahabi

siti jenar mengatakan...

guru dari mbsh moyangnya kan wahabi

Anonim mengatakan...

waaahhhhhhhhh

nafri hom mengatakan...

heeeemmmmm

jihat al fatih mengatakan...

fdjahdjkadjas

Anonim mengatakan...

sedangkan menambah2kn aja udah haram hukum ya, apa lg jika sudah mengurang2i..,haram banget dah

fuad shobih mengatakan...

apakah bisa memberantas wahabi ??

ghan mengatakan...

Kita perlu membaca referensi yg banyak sebelum menulis

Anonim mengatakan...

Hidup NU tuk selamanya.,

Anonim mengatakan...

Mengutip perkataan saudara " karena menurut mereka yang demikian tidak tertulis dalam hadits, padahal itu baik." Kalau baik tentu Rosullulloh dan para sahabat sudah melakukannya terlebih dahulu daripada kita.

Anonim mengatakan...

gak usah pada ribut... NU, Muhammadiyah, Wahabi/Salafi dsb semuanya punya tujuan yg baik. tidak perlu saling menjelekkan. beribadah menurut keyakinannya masing-masing. Karena kita hidup berdampingan satu sama lain. Tak perlu menyalahkan dan tak perlu membenar-benarkan. Syukur-syukur kita semua bisa masuk surga bersama atau malah masuk neraka bersama. Hanya Allah SWT yg mengetahui segalanya baik ataupun buruk. mendingan lawan syaitan dalam diri kita masing-masing aja. kita sendiri yg menjalani belum tentu benar.

Candra Yunian mengatakan...

Semua tentang wahabi distas benar.

Candra Yunian mengatakan...

Wahabi bahlul.

Anonim mengatakan...

kalo saya mengatakan “(Yang menghilangkan pembatas) antara seorang muslim dengan kemusyrikan dan kekufuran adalah meninggalkan shalat.” apakah saya wahabi? padahal itu petikan hadis..

Dan Berdoa mengangkat keduan tangan bukannya itu sunnah yg juga dilakukan nabi?

jadi bingung,,, saya hanya memohon kepada Allah agar saya bukan termasuk dalam golongan2 tertentu, melainkan hanya seorang yg beragama ISLAM

Anonim mengatakan...

Komen saya pendek aja, terutama deskripsi dia soal mujassimah Syaikh Ibnu Taimiyyah. Penulis artikel ini pasti copas dari sumber yg dangkal keilmuannya. Saya tanya, al wajh kalau berarti bukan wajah lantas apa? Saya jg mengimani bhw Allah Ta'ala memiliki wajah, tp jgn disamakan dg wajah mahluk-Nya. Sama kayak kamu yg punya wajah, kamu psti nggak mau wajahmu disamain sma monyet yg jg pny wajah, meski cara kalian berjalan mgkin sama...hahaaa... Betul kan?!

Anonim mengatakan...

Mau tanya sama orang wahabi, kalau mau ke mesjid naik kendaraan bid'ah ngga, atau harus naik onta dulu

Anonim mengatakan...

Sebaiknya kalau mau debat di tanah haram saja. Saya yakin yang salah pasti disesatkan oleh Allah. Termasuk mengharamkan merokok. Katakan saja di tanah haram kalau berani; Siapa mengharamkan merokok!. Mengharamkan merokok adalah salah!. Gitu saja. Berani tidak orang NU, kyai nya kalau perlu.

kurniadinata temmagangka mengatakan...

sungguh orang orang yang takut allah, mereka sangat berhati hati....Biarin aja gitu aja kok repot !!

kurniadinata temmagangka mengatakan...

sungguh orang orang yang takut allah, mereka sangat berhati hati....Biarin aja gitu aja kok repot !!

kurniadinata temmagangka mengatakan...

sungguh orang orang yang takut allah, mereka sangat berhati hati....Biarin aja gitu aja kok repot !!

dipo mengatakan...

Inggris lagi....inggris lagi.... Islam perlu waspada bahwa inggris adalah negara dan masyarakat yang bukan Islam & tidak sekali tetapi anehnya aliran Islam yang aneh-aneh berkiblat dan disponsori oleh negara ini. Seperti Ahmadiyah dan wahabi. Mengapa ya.....?

Nia Kurniasih Agustini mengatakan...

akankah wahabi musnah ???????
di tempat saya pun sudah byk orang-orang seperti wahabi,, tpi mereka tidak mengakui sebgai wahabi,,bhkan mereka marah saat di bilang wahabi,,


Nia Kurniasih Agustini mengatakan...

akankah wahabi musnah ???????
di tempat saya pun sudah byk orang-orang seperti wahabi,, tpi mereka tidak mengakui sebgai wahabi,,bhkan mereka marah saat di bilang wahabi,,


Anonim mengatakan...

teruslah belajar,, dan belajar,, carilah guru sebanyak banyak nya guru,, dan berdoalah kepad Allah untuk berada selalu di jalan yang benar....

amin mengatakan...

Mari kita semua bertobat

Anonim mengatakan...

ASS. WR. WB..
LANGSUNG AJA NE,,,,
SEHARUS NYA PEMILIK BLOK DALAM MERIWAYATKAN NYA LEBIH BAIK MELAMPIRKAN JUGA DARI MANA IA MENDAPAT KAN DATA-DATA YANG TELAH IA SEBUTKAN DI ATAS. TERMASUK
1. Mencoba untuk memindahkan “Maqam Ibrahim as.” namun usaha tersebut telah digagalkan oleh al-Marhum Sheikh Mutawalli Sha’rawi saat beliau menemuhi Raja Faisal ketika itu.
2. Menghilangkan tanda telaga zam-zam
3. Mengubah tempat sa’i di antara Sofa dan Marwah yang mendapat tentangan ulama’ Islam dari seluruh dunia.

MAKSUD gw BLOG JANGAN ASAL BUAT AJA DENGAN MODAL SKILL COPY PASTE TANPA DASAR YANG KUAT ... MENYESATKAN ORANG LAIN YANG BACA... DOSA BRO....

Anonim mengatakan...

ASS. WR. WB..
LANGSUNG AJA NE,,,,
SEHARUS NYA PEMILIK BLOK DALAM MERIWAYATKAN NYA LEBIH BAIK MELAMPIRKAN JUGA DARI MANA IA MENDAPAT KAN DATA-DATA YANG TELAH IA SEBUTKAN DI ATAS. TERMASUK
1. Mencoba untuk memindahkan “Maqam Ibrahim as.” namun usaha tersebut telah digagalkan oleh al-Marhum Sheikh Mutawalli Sha’rawi saat beliau menemuhi Raja Faisal ketika itu.
2. Menghilangkan tanda telaga zam-zam
3. Mengubah tempat sa’i di antara Sofa dan Marwah yang mendapat tentangan ulama’ Islam dari seluruh dunia.

MAKSUD gw BLOG JANGAN ASAL BUAT AJA DENGAN MODAL SKILL COPY PASTE ANTAR BLOK doang, ckckck… TANPA DASAR YANG KUAT … MENYESATKAN ORANG LAIN YANG BACA… DOSA BRO…. NAUDZUBILLA…

Anonim mengatakan...

Dapat pelajaran dari mana Bilang Allah jadi Alloh ?

Anonim mengatakan...

Wah..pada hebat yah.."Kalau km belum tahu,maka cari tahu lah tp kalau kamu sudah tahu maka km akan semakin tidak tahu"
"Sesungguhnya ucapan yang paling benar adalah (Kitabullah) dan sebaik-baiknya jalan hidup ialah jalan hidup Muhammad, sedangkan seburuk-buruknya adalah yang diada-adakan, tiap yg diada-adakan adalah bid'ah dan tiap bid'ah adalah sesat, dan tiap kesesatan (menjuruskan) ke Neraka
(HR Muslim)
Ana bukan salaf atau wahabi..tp menurut ana jika kita beribadah tentunya harus berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, keluar dr itu berarti perlu dipertanyakan",nah ini Islam tdk mengajarkan hujat-menghujat..tapi dakwah..
Ana cuma pengen kasih tahu ke penulis..berbicaralah berdasarkan ilmu, karena ilmu akan melindungi kt, tp jk antum berbicara dgn pemikiran sendiri maka jdnya akan mengada-ada..(Tiap yg diada-adakan adalah kesesatan) dan smw masalah yg antum tulis diatas kan antum bilang salafy gampang mem bid'ahkan suatu perkara,inilah itulah..nah..coba kt smw pengen tahu kalau begitu
Hadist-hadist yg shahih,tentang smw perkara diatas..banyak kan tuhh..jgn cuma bisa posting tp share sama kita..kita ini org awam dan haus akan ilmu

Machrip Aziz mengatakan...

itu kan sudut pandang anda (penulis), seakan anda itu tahu segala-galanya? Lbih tahu dr siapapun?
sya orang awam, tp sya mnilai tlisan ini sgt tendensius.
atau mmang penulis ini hnya pnyusup, ada niatan trtntu untk mmcah blah umt islam.

semar mesem mengatakan...

wahabi dalam pemahaman sumber hukum islam tidak menggunakan kaedah keilmuwan yang benar

Anonim mengatakan...

Org Wahabi/Salafy akan SELALU akan selalu memakai berbagai macam alasan & pembenaran untuk membenarkan kelompoknya dan cenderung reaktif buta. Intinya DIRINYA PALING DAN HARUS BENAR, yg tidak sealiran salah, kafir, pendusta, atau ahli bid'ah.

Anonim mengatakan...

semua jangan langsung memutuskan kalau suatu kaum itu di katakan sesat karena mereka memiliki paham masing masing

Anonim mengatakan...

assalamu alaikum wrh wrb..
ikhwan sudahkan anda istiqarah sebelum mempost postingan ini?.
saya rasa anda sama sekali tidak tahu tentang Bi'dah..
saran saya jangan menTAKABBURkan diri sendiri.. dan Memprovokasi orang lain. berlindunglah dari godaan syetan ... amar ma'ruf nahi munkar...

Anonim mengatakan...

Wahabi itu bisa di katakan kaum tak beradat, itu kan faham yg di lahirkan yahudi atas nama islam! Betul2 sesat! Nah muhammadiyah adalah wahabi versi indonesia!!!! Ente2 orang muhammadiyah kalo berani ngomong yg lantang di dunia nyata! Beranix di dunia maya! Ente itu kaum minoritas!!!! Jgn banyak tingkah!!!!

zali mengatakan...

Muhammadiyah itu. Wahabi versi indonesia!!!! Bagi yg muhammadiyah jgn tersinggung, ini udah kenyataannya!!! Tak perlu menuduh lagi kalau kalian itu salah dan keliru selama ini! Karna memang kenyataannya seperti itu!!!!

zali mengatakan...

Anda wahabi indonesia!!! Astagfirullahalazhim!!!!

Adam Ardiansyah mengatakan...

"Menyatakan bahwa ibu bapa dan datuk Rasulullah Shollallohu ‘alaihi wa sallam tidak selamat dari adzab api neraka."

lha kan emang bener, ada hadits shahihnya ane lupa redaksional tepatnya, gak lagi deket buku nih. cari sendiri ya, kalo nukil dari internet ane takut. tapi ane pernah baca insyaAllah dari buku shahih muslim yang intinya ketika suatu hari sahabat bertanya apakah bapaknya berada di neraka, Rasulullah s.a.w menjawab ya lalu sahabat terlihat sedih dan Rasulullah s.a.w melanjutkan "bapakku dan bapakmu ada di neraka".

"Bersentuhan lelaki dan perempuan tidak membatalkan wudhu'". ini kan ada 2 pendapat, yang satu membatalkan wudhu karena bersentuhnya kulit wanita dan laki2. pendapat yang lain menyebutkan yang membatalkan adalah hubungan suami istri. ini ikhtilaf, jangan karena mengambil satu pendapat yang berlawanan dengan yang ente ambil lantas ente mengatakan bahwa orang itu wahabi.

tentang mensirikan "bismillah" ini ada hadits dari Aisyah r.a, tentang takbir dengan tangan setingkat dengan bahu, dan masih banyak yang lain. ane baca sedikit aja udah pusing nih karena itu semua kan ada contoh dari Rasulullah s.a.w langsung. maaf kalo keterangan ane kurang jelas karena ane masih belajar tapi yang ane tau tentang fiqih masih banyak ikhtilaf di antara ulama2 besar jadi kalo bisa nih ane minta tolong supaya dikemukakan sumber2nya ente tampilkan dan kalo bisa juga nih disebutkan juga bahwa perkara ini perkara yang dalam tingkatan ulama besarpun terjadi perbedaan pendapat.

semoga kita bisa semakin baik dalam ilmu agama dan mengamalkannya.

Anonim mengatakan...

orang-orang islam kok gini yaa... ngomongnya kasar2.. saling menjatuhkan satu sama lain... denger-denger katanya islam itu indah?

herry firdaus mengatakan...

Peringatan isro' mi'roj, maulid nabi, yasinan, ziarah kubur yang menjadi tradisi umat muslim dari jaman dulu, ini pun diharamkan oleh kaum wahabi, karena menurut mereka yang demikian tidak tertulis dalam hadits, padahal itu baik..... Baik belum tentu benar... Tapi Ƴ∂Ϟƍ benar sudah pasti baik...kalau peringatan maulid, yasinan,.. Dianggap baik... Mengapa pada masa sahabat nabi.. Abu bakar, umar, usman dan ali tidak pernah dilakukan... Padahal para sahabat merupakan generasi paling baik setelah masa nabi Muhammad...apakah para wali, kiyai merasa lebih baik dari para sahabat Rassul ?...

Anonim mengatakan...

menurut saya Aliran Wahabi baik-baik saja, cuma masalahnya pengikutnya cenderung merasa bersih sendiri, suci sendiri, mudah merendahkan orang lain, mudah mengkafirkan orang lain.kurang bijak dalam berdakwah.bagaimana mau menyampaikan kebenaran kalau disampaikan dengan cara yg kurang bijak

Arifin Cepu mengatakan...

islam itu damai,,bersaudara !!
Perpecahan karena perbedaan itu kelemaha islam. Mari bersatu. Kuatkan persatuaan umat islam' sampingkan perbedaan. InsyaAloh islam kembali berjaya. Abu bakar asyidik berkata : selama mereka melakukan solat,zakat,dan tidak keluar syariat islam. Mereka saudarah.

Anonim mengatakan...

Lebih bAik wahabi daripada syiah

fauzan kenichi mengatakan...

Penulisnya lulusan s3..terlalu pintar.
penulisnya islam bukan ya????

Heldy Mahfudin mengatakan...

sebagai pencerahan sangat bagus,,,,,adapun toleransi,,,,kami umat Islam Indonesia dari dulu sudah sangat toleransi terhadap Islam Pembaharu,,,,,,sekarang siapa yang memecah belah ? ulama dulu apa anak muda sekarang,,,,,yang jelas kita harus selalu mencontoh para Ulama,,,,karena kita tahu akhlaq rosul ya dari para Ulama,,,,,semoga para ulama ditambah kemulyaannya,Amin

Sandi Permana mengatakan...

ada beberapa yg saya lakukan dari ciri2 diatas. tapi whatever lah. inna sholati, wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati, lillahirobbil 'alamin..

Anonim mengatakan...

Saya setuju dgn penulis,, faham wahabi ini bisa menghapus peradaban islam.mengabaikan ta'mir, ta'dim & tawasul.itu pertanda orang yg sombong

Anonym mengatakan...

Wahabi paham yang menyesatkan, sudah jelas perlu di waspadai, wahabi sahabat yahudi dan usa, merupakan tunggangan untuk menghancurkan umat islam di timur tengah kemudian di seluruh dunia.

Posting Komentar

Mohon jangan berkomentar memakai kata SARA,Kotor ataupun SPAM.

Mohon Jangan Menggunakan ANONYM,apabila anda tidak mengikuti peraturan ini saya akan menghapus komentar anda tanpa membacanya terlebih dahulu.
Pilihlah Name/URL lalu isi dengan nama anda (URL bisa anda kosongkan atau isi dengan URL http://wahabivssunni.blogspot.com/ saja apabila anda tidak memiliki blog atau website.
Terima kasih sudah berkunjung dan menyempatkan berkomentar,wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Design by Faham Wahabi Visit Original Post Ahlus Sunnah Wal Jama'ah